Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Świerzno w okresie od dnia 4 września 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania gorących posiłków dwudaniowych(obiadów) do szkół na terenie Gminy Świerzno w okresie od dnia 4 września 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku w ilości dziennej:
a) Szkoła Podstawowa w Świerznie - ok. 30 posiłków;
b) Gimnazjum w Świerznie - ok. 20 posiłków;
c) Szkoła Podstawowa w Stuchowie - ok. 35posiłków;
d) Szkoła Podstawowa w Gostyniu -ok. 25 posiłków;
2. Ilość dostarczanych porcji to ok.110 w każdy dzień nauki szkolnej. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego). Przewiduje się możliwość zmniejszenia dziennej ilości posiłków do 75 %.
3. Ilość dni nauki szkolnej wynosi maksymalnie 200 dni .poza przypadającymi świętami, dniami wolnymi, feriami itp., każdy z Dyrektorów szkół ma możliwość indywidualnie rozdysponować w ciągu roku szkolnego dodatkowo 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Wykonawca musi w dni nauki zapewnić posiłek dla uczniów, którzy odbywają zajęcia. O dniach dodatkowo wolnych od nauki Wykonawca zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej.
4. Szacunkowa ilość wydanych porcji w trakcie trwania zamówienia wynosi max. 22.000 posiłków. Ilość posiłków może ulec zmianie w przypadku opisanym powyżej.
5. Przewiduje się możliwość zmniejszenia ilości posiłków do 75 %. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy.
6. W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zleceniodawcy kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zbiorowego żywienia dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Pod pojęciem zbiorowego żywienia dla potrzeb niniejszego zamówienia rozumie się zapewnienie określonej grupie osób posiłków obiadowych w formie żywienia pozadomowego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie, tj., produkcji, transportu i wydania posiłków. Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w każdy piątek tygodnia i obejmować menu na kolejny tydzień.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, który jest niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
11. Dyrektorzy szkół, sprawdzają zgodność podanego posiłku z dostarczonym przez Wykonawcę jadłospisem.
12. Każdy posiłek będzie składał się z dwóch dań. Pierwsze danie zupa. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym lub bezmięsnym pięć razy w tygodniu. Jedna porcja drugiego dania musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 500 gram, w tym mięso – 100 g , surówka – 100 g oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron- 300g. Jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki z serem lub krokiety – w ilości 400 gramów.
13. Kaloryczność każdego posiłku nie może być mniejsza niż 900 kcal.
14. Wykonawca zobowiązany jest do porcjowania, wydawania posiłków oraz utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.
15. Płatnikiem faktur VAT za świadczone usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków będzie Zamawiający.
16. Korzystać z posiłków będą mogli również uczniowie, za których zapłaty dokonywać będą ich rodzice.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków po cenie ustalonej przez Wykonawcę pracownikom szkół na terenie Gminy Świerzno oraz osobom trzecim.
18. Wykonawca zapewni w dniu dostarczenia posiłków, z miejsca do którego dostarczono posiłek, odbiór pokonsumpcyjnych odpadków, przy czym odbiór ten nastąpi do godziny 14.00.
19. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek kontrolnych posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do poszczególnych szkół posiłków własnym środkiem transportu, przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przewozu żywności (posiłków), a osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania aktualnej książeczki zdrowia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się