Dostawa błon i materiałów RTG dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy błon oraz materiałów do RTG, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z dostarczeniem krzywej charakterystycznej produktu do optymalizacji wywoływarki. Wymagane jest aby utrwalacz i wywoływacz był zgodny (kompatybilny) z oferowanymi błonami i gwarantował zapewnienie prawidłowej kontroli jakości.
3.2 Dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bezpośrednio do pracowni RTG Zamawiającego:
a) Szpital – Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 26,
b) Szpital – Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26,
c) Przychodnia Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 28,
d) Przychodnia Wołów, ul. Piłsudskiego 34
3.3 Dostawy winny nastąpić w terminie max. 72 godz. od momentu złożenia zamówienia, do godziny 14:00. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy – dopuszcza się, aby nastąpiła w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie.
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
3.5 Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w:
a) dostarczane wyroby winny być pakowane i oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U Nr 107, poz. 679 z póz. zm.
W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:
• Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,
• Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,
• Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:
o Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu
Lub
o Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w terminie max. 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
3.6 Dostawy asortymentu będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie do trzech dni roboczych (72 godziny) od chwili złożenia zamówienia (kryterium oceny ofert).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się