dostawa niszczarek do niszczenia dokumentów niejawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek do niszczenia dokumentów niejawnych w zakresie 6 części
W zakresie części nr 1: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-4,T-4 – ilość 1 szt.
W zakresie części nr 2: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-4 – ilość 1 szt
W zakresie części nr 3: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-4 – ilość 32 szt
W zakresie części nr 4: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-5 – ilość 59 szt
W zakresie części nr 5: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-6 – ilość 9 szt
W zakresie części nr 6: Niszczarka do niszczenia dokumentów o stopniu bezpieczeństwa P-7 – ilość 9 szt
Wszystkie niszczarki muszą spełniać następujące parametry:
• noże ( wałki tnące) odporne na zszywki i spinacze biurowe;
• średnia prędkość niszczenia ( według wydajności określonej w ppkt. 5):
nie mniejsza niż 25 mm/sekundę (1,5m/min) albo w czasie nie dłuższym niż 12 sekund;
• szerokość szczeliny wejściowej nie mniejsza niż 220 mm;
• przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej ~ 230V;
• silnik przystosowany do pracy ciągłej minimum 60 minut;
• zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym;
• urządzenie wyposażone w funkcję cofania w tym automatycznego cofania po zacięciu papieru;
• czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie noży
( wałków tnących);
• wskaźnik napełnienia pojemnika
• Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia, a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynku Polskim przez sprzedawcę tak aby zamawiający mógł na podstawie katalogu potwierdzić dane zaoferowanych urządzeń
• Urządzenia muszą być modelami aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim;
• Dostarczony przedmiot Umowy musi być wyprodukowany w danym roku dostawy, musi być fabrycznie nowy, pakowany pojedynczo, dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta . Dostarczony sprzęt musi posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta , opis zawartości i numer katalogowy.

Pozostałe wymagania:
• instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim;
• do urządzenia dołączony zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika;
• Wykonawca dołączy do każdej sztuki sprzętu pojemnik (pojemniki) z płynem eksploatacyjnym w ilości zapewniającej normalną eksploatację urządzenia w okresie gwarancyjnym;
• Wykonawca wraz z dostawą dołączy:
- katalog ( prospekt) oferowanego urządzenia lub oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego;
- deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta ( w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.
Warunki odbioru:
• Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:
• podczas odbioru Zamawiający sprawdzi losowo w dostarczonej partii urządzeń spełnianie wymagań technicznych.

Warunki gwarancji i serwisu:
• gwarancja na urządzenie obejmuje okres nie mniejszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym gwarancja na noże (wałki tnące) obejmuje okres nie mniejszy niż 60 miesięcy;
• Wykonawca wraz z urządzeniem przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny;
• Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonych urządzeń;
• wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt lub dostarczy urządzenie wolne od wad;
• przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt Wykonawcy lub Wykonawca dostarczy oświadczenie, że urządzenia nie wymagają okresowych przeglądów technicznych;
• Wykonawca ponosi koszt wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych podczas przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym;
• Serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju;
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy.

Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się