Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na.3 części:
Część I: ścianka reklamowa – 1 szt.
Część II: roll- up – 2 szt.
Część III: ścianka świąteczna – 1 szt.
Zamówienie służy realizacji zadań obejmujących promocję Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
4.Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
• funkcjonalności tj. powinien spełniać swoje przeznaczenie, materiały mają zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie;
• trwałości tj. materiał nie ulega trwałym zniekształceniom (nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu);
• estetyki i precyzji wykonania tj. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części są dobrze dopasowane oraz zamocowane, graficzne elementy materiału nie ścierają się, nie rozmazują się, nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodującym tym samym zabrudzenia skóry. 5.Szczegółowe liczby asortymentu zostały zawarte w formularzu rzeczowo - cenowym stanowiącym załącznik 2a do SIWZ. 6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne pozycje asortymentowe przedmiotu zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta.
Wykonawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy. Wykonawca określa okres gwarancji w formularzu oferty.
Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego zamawianego materiału promocyjnego dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji oraz okres, na jaki została udzielona (karty gwarancyjnej). W przypadku niedostarczenia karty gwarancyjnej oraz okres, na jaki została udzielona (karty gwarancyjnej). W przypadku niedostarczenia karty gwarancji umowa i/lub faktura stanowi dokument gwarancyjny. 7.Dostawa zamówienia podstawowego nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 8.Pozostałe warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 9.Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 10.Wykonawca winien zapoznać się całością niniejszej SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 11.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na Formularzu Oferty. 12.Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 13.Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się