Zakup kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznych legitymacji studenckich (ELS) i doktoranckich (ELD)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1) 20 000 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
2) 800 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD)
Szczegółowy opis kart elektronicznych zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia próbek kart w postaci 5 szt. blankietów ELS i 5 szt. blankietów ELD wraz z kluczami transportowymi części stykowej i bezstykowej. Procedura weryfikacji próbek odbędzie się zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ „PREZENTACJA PRÓBEK”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się