Przetarg nieograniczony pn. dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatwego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b.
2. Zamawiający podzielił zamówienia na 2 części:
a. część 1- Dostawa różnego sprzętu i artykułów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b
b. cześć 2- Dostawa papieru do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b
3. Szczegółowy opis oraz szacunkowe ilości asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia znajduje się:
dla części nr 1 - Załącznik nr A (formularz cenowy)
dla części nr 2 – Załącznik nr B (formularz cenowy)
4. Na przedmiot zamówienia składa się sukcesywna dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów biurowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ.
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
7. Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów biurowych podane w załączniku nr A i B do SIWZ są orientacyjne i mogą ulec zmianie, zarówno zwiększeniu – zgodnie z przepisami ustawy pzp jak i zmniejszeniu, jednocześnie nie powodując zmian cen jednostkowych. Zamawiający gwarantuje realizacje zamówienia co najmniej w wysokości 65% ilości materiałów w każdym asortymencie wykazanych w Załączniku A i B do SIWZ.
8. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych rozwiązań wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych rozwiązań. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się