ZDH/04/2017 – Dostawy węglanu sodu (sody amoniakalnej)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy bezwodnego węglanu sodu (Na2CO3) o czystości min 99,5 % do IMN O/Legnica.
Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawę w bazowej ilości 900 ton w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 180 ton (tj. minimalna ilość 720 ton - maksymalna ilość 1080 ton), a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości dostaw (1080 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.
Ze względów technologicznych Zamawiający określa miesięczne dostawy na poziomie około 90 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości miesięcznej w zależności od potrzeb.
W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.
Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa IMN O/Legnica w Legnicy, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”).
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy, zapakowany w kontenery elastyczne typu BIG-BAG o wadze 1 tony. Na żądanie Zamawiającego dopuszcza się dostawę towaru w jednostkowych workach po 20 kg lub 25 kg, ułożonych na paletach, o wadze zbiorczej 1 tony, jednakże żądanie takiej dostawy musi być zgłoszone Wykonawcy minimum 3 dni przed jej realizacją i/lub odpowiednio oznaczone w harmonogramie dostaw. Na żądanie Zamawiającego dopuszczalne są dostawy w postaci mieszanej tj. częściowego udziału w postaci BIG-BAGów i częściowego w postaci worków 20 lub 25 kg.
Preferowana wielkość jednego transportu od 10 do 24 Mg. Maksymalna wielkość jednostkowej dostawy: 24 Mg.
Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu max. 4 dni od daty otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Każde zgłoszenie będzie potwierdzane faksem lub e-mailem. Dopuszcza się również realizację dostaw na mocy wcześniej określonego i zatwierdzonego obustronnie harmonogramu.
Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane i potwierdzane między Zamawiającym a Wykonawcą.
Pierwsze zamówienie zostanie złożone Wykonawcy nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej partii materiału atest jakościowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, w przypadku, gdy rozładunek z pojazdów Wykonawcy jest utrudniony lub niemożliwy z powodu tego, że opakowania lub palety są uszkodzone lub stan towaru wskazuje na jego zanieczyszczenie obcymi materiałami i substancjami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy reklamacji ilościowych i jakościowych zakupionego towaru, na podstawie analiz laboratoryjnych przeprowadzonych w laboratorium IMN O/Legnica. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opróbowania materiału poprzez pobranie 2 próbek – próbki laboratoryjnej, przeznaczonej do badań potwierdzających zgodność z dostarczonym atestem, oraz próbki rozjemczej. Próbka rozjemcza zostanie zabezpieczona w momencie pobrania i będzie przechowywana w siedzibie Zamawiającego do momentu rozliczenia danej dostawy. Upoważniony przedstawiciel Dostawcy ma prawo uczestniczyć w czynnościach poboru próbek. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w certyfikowanym i niezależnym laboratorium. Koszt przeprowadzonych analiz pokryje strona, której wyniki bardziej odbiegają od wyników wymaganych.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia materiału. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji wymienić wadliwy towar na wolny od wad.
Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż przewidziane jest zastosowanie węglanu sodu jako topnika w produkcji ołowiu oraz surowca do produkcji węglanu ołowiu i cynku, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić.
Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu towaru do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca. Transportujący musi posiadać odpowiednie zezwolenia na transport a ich kopię przedłożyć Zamawiającemu wraz z dostawą poszczególnej partii materiału. Produkt będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, wymagane do przewozu towaru o charakterystyce zgodnej z przedmiotem zamówienia.
Zamówienie Produktu w ilości mniejszej niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Warunki płatności: płatność nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Do podanej w formularzu ofertowym ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zgłoszeniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się