Dostawa, montaż i sprzedaż oraz serwis gwarancyjny sprzętu gastronomicznego i lady wydawczej

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny sprzętu gastronomicznego oraz lady wydawczej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1 sprzedaż, dostawę i montaż:
a) sprzętu gastronomicznego ze stali nierdzewnej, niemagnetycznej OH18M9,
b) lady wydawczej (wykończenie blatu materiałem corian, obudowa lady – szkło hartowane lakierowane grubość 5 mm, lakier biały RAL 9016, relling na tace – stal nierdzewna),
1.2 przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego sprzętu gastronomicznego,
1.3 przeglądy techniczne wykonywane w okresie gwarancji.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do Projektu umowy oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Dokumentacja o której mowa powyżej zostanie udostępniona przez Zamawiającego zainteresowanym Wykonawcom, po uprzednim złożeniu Operatorowi postępowania (wskazanemu w pkt VI ust niniejszej SIWZ) Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
• Zdjęć/ kart katalogowych urządzeń ofererowanych*.
* Parametry techniczne oczekiwanego przez Zamawiającego wyposażenia są parametrami minimalnymi. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę parametrów technicznych
i wyposażenia przewyższającego minimalne wymogi Zamawiającego lub zaoferowanie parametrów alternatywnych, Wykonawca do momentu składania ofert, zobowiązany jest do pozyskania stosownej zgody Zamawiającego tj. zgodnie z trybem i zapisami pkt VI pkt 2 SIWZ (składanie zapytań i udzielanie przez Zamawiającego odpowiedzi).
• Wypełniony załącznik nr 1a Formularza oferty**.
** Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyżej wymienionej dokumentacji na etapie realizacji przedmiotowego zadania, a wskazane ilości asortymentu nie będą stanowiły jakichkolwiek podstaw do roszczeń wobec Zamawiającego.
5. Szczegółowy zakres prac i założenia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania zostały wyspecyfikowane w Projekcie umowy - Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres45 dni
przez okres: 45 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w szczególności w wykonywaniu prac określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ) oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia umożliwiające realizację zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 12 ust. 1 Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, Dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A,
e) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopię postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
f) polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i obowiązywać min
do 27.02.2015r..
Jeżeli termin załączonej polisy jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego,
do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGBZ/CA/000181/14 zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia……… wystawionej przez………… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt. III ppkt.
2g SIWZ z terminem ważności do 27.02.2015r. W przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 15% wartości umowy”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 27.02.2015r.
3. Wykonawca w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne potwierdzenie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonaniu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli Podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak również nie wyrazi zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu przetargowym został wskazany, jako Podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze Umowę
na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca nie ma żadnego doświadczenia i w pełnym zakresie bazuje na doświadczeniach swoich Podwykonawców.
6. W przypadku Wykonawców z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., instytucji państwowych i wyższych uczelni składanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt
od a) do f) nie jest wymagane.
7. Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców określone są w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do f), może złożyć dokumenty rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer NIP UE.
9. Wszelkie oświadczenia Wykonawca przedstawia w oryginałach a dokumenty
w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale.
10. Radcy prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) pełnomocnictw.
11. W przypadku Wykonawców zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt od a) do f) nie jest obowiązkowe, pod warunkiem, że dokumenty złożone w CRP są aktualne, a Wykonawca zaznaczy ten fakt
w swojej ofercie.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki:
a) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą,
b) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
c) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego,
d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
e) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt od a) do e) należy przekazać oddzielnie
dla każdego Wykonawcy,
f) w odniesieniu do pozostałych dokumentów należy złożyć jeden wspólny dokument, a w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy wpisać dane pełnomocnika, wskazując jednocześnie nazwy (firmy) uczestników konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa.
13. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia”. Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w punkcie III SIWZ.
14. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
15. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału
w postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków.
Informacje o wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie:
a) 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), lub
b) 2 371,35 EUR (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden euro, 35/100), lub
c) 2 971,33 USD (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden dolarów amerykańskich, 00/100).
2.Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki i nie podlega oprocentowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza następujące formy wadium:
a) w pieniądzu,
b) poręczenia bankowe,
c) gwarancje bankowe,
d) gwarancje ubezpieczeniowe.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym S.A. w Warszawie na konto:
a) dla PLN: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229,
b) dla EUR: PL38 1030 1508 0000 0005 0022 8288, SWIFT: CITIPLPX,
c) dla USD: PL88 1030 1508 0000 0005 0022 8261, SWIFT: CITIPLPX.
W tytule płatności należy wpisać: JGBZ/JGBZ/CA/000181/14 „Dostawa, montaż
i sprzedaż oraz serwis gwarancyjny sprzętu gastronomicznego i lady wydawczej”.
W takim przypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wadium uznaje się za wniesione, z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, w terminie składania ofert, tj. 16.01.2015 r. do godz. 10:00.
2. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz: KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (dokumentów tych prosimy nie zszywać z ofertą). Dokument winien zawierać:
a) termin ważności wynoszący 45 dni licząc od dnia upływu terminu do złożenia oferty,
b) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na pierwsze żądanie Beneficjenta.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć „Instrukcję płatniczą” z podaniem nazwy Banku i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone będzie wadium. Wypełniona i podpisana przez umocowanych reprezentantów Wykonawcy „Instrukcja płatnicza” stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Wadium jest zwracane Wykonawcom w ciągu 14 dni, jeżeli zajdzie co najmniej jedna
z przesłanek:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę,
c) Zamawiający unieważnił lub zamknął postępowanie,
d) na wniosek Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
e) wykluczono Wykonawcę z postępowania,
f) odrzucono ofertę Wykonawcy,
g) Wykonawcy nie zostali wybrani do realizacji zadania po zatwierdzeniu protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy:
a) wycofał ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym po terminie wyznaczonym na jej złożenie lub złożył kolejną ofertę mniej korzystną od poprzedniej,
b) odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w wyznaczonym terminie,
c) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę w postaci niepieniężnej, Zamawiający dokona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany
w ofercie Wykonawcy (Formularzu Oferty).
Kryteria oceny ofert: Kryteria / Criteria:
Cena / Price - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: KGHM Polska Miedź S.A. Centrala ul. M. Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin, (bud. D-5 restauracja).
Termin wykonania zamówienia: Maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Umowa ramowa: Nie
Zamówienie centralne: Nie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.