Dostawa artykułów biurowych

» Opis zapytania

1. Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, najwyższej jakości artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 4 WOG, w podziale na zadania:
• ZADANIE NR 1:
Dostawa artykułów biurowych dla WPP Gliwice, 33 RPW Gliwice, WŁ Gliwice, WKU Rybnik, WKU Gliwice, 6 bpd Gliwice, WKU Będzin, JW AGAT Gliwice, PŻW Gliwice,
4 WOG Gliwice - w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.

• ZADANIE NR 2:
Dostawa artykułów biurowych dla 5 pchem Tarnowskie Góry i WŁ Tarnowskie Góry -
w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.

• ZADANIE NR 3:
Dostawa artykułów biurowych dla 330 krtech Bytom, 34 dr OP Bytom, Orkiestry Wojskowej w Bytomiu - w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.

• ZADANIE NR 4:
Dostawa artykułów biurowych dla WKTr Katowice, WSzW Katowice, WŁ Katowice, WKU Tychy, WKU Katowice, WKU Chorzów, WBE Katowice - w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.
• ZADANIE NR 5:
Dostawa artykułów biurowych dla OŻW Opole, WPP Opole, WŁ Opole, WKU Opole, WKU Kędzierzyn-Koźle, WSzW Opole, WPP Częstochowa, WKU Częstochowa - w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.

• ZADANIE NR 6:
Dostawa artykułów biurowych dla WPP Bielsko-Biała, WŁ Bielsko-Biała, WKU Bielsko-Biała, PŻW Bielsko-Biała, 18 bpd Bielsko-Biała - w ilościach i asortymencie zgodnych z wymogami wskazanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ i jej integralną część.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
 Dla zadania nr 1: formularz cenowy - zadanie 1 - załącznik nr 3,
 Dla zadania nr 2: formularz cenowy - zadanie 2 - załącznik nr 4,
 Dla zadania nr 3: formularz cenowy - zadanie 3 - załącznik nr 5,
 Dla zadania nr 4: formularz cenowy - zadanie 4 - załącznik nr 6,
 Dla zadania nr 5: formularz cenowy - zadanie 5 - załącznik nr 7,
 Dla zadania nr 6: formularz cenowy - zadanie 7 - załącznik nr 8.

• Towar należy dostarczyć partiami, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na dostarczane towary na okres wynikający z gwarancji producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy.

• Ilekroć w Specyfikacji (załącznikach do SIWZ) przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne i jakościowe wymaganego towaru. Rozstrzygając kwestie równoważności Zamawiający uznaje za równoważny wyrób, który w porównaniu z wyrobem oryginalnym charakteryzuje się porównywalną tzn. taką samą lub lepszą jakością. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania i udowodnienia, że wyrób równoważny spełnia w całości opisane parametry jakościowe, techniczne, ilościowe
i funkcjonalne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się