Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia to usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu - na potrzeby wychowanków internatu – całodobowego wyżywienia składającego się z I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji.
3.3. Zamawiający planuje, że:
•Dziennie należy dostarczyć posiłki dla około 80 wychowanków internatu,
•Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy telefonicznie w dniu poprzedzającym do wspólnie uzgodnionej godziny.
•Dostawa posiłków będzie się odbywać począwszy od dnia 01 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Całodzienne wyżywienie dla około 55 osób całotygodniowo oraz dla około 25 osób od poniedziałku do czwartku całodzienne wyżywienie, natomiast w piątki lub dni poprzedzające dzień wolny dla około 25 osób bez podwieczorka i kolacji.
•W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłków odbędzie się o innych godzinach – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
•Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis wraz z podaniem gramatury oraz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
•Jadłospis tygodniowy winien mieć wyszczególnioną i zaznaczoną tłustym drukiem kaloryczność posiłków.
•Jadłospis winien posiadać wypisane składniki złożone produktów.
•Posiłki muszą zawierać produkty ze wszystkich grup spożywczych.
•Jeden raz w tygodniu powinna być ryba.
•Jadłospis winien zawierać co najmniej 2 porcje mleka lub produktów mlecznych w ciągu dnia.
•Jadłospis powinien zawierać co najmniej jedną porcję z grupy: mięso, jaja, orzechy, nasiona strączkowe w ciągu dnia.
•Warzywa lub owoce powinny być podawane do każdego posiłku tj. do 5 posiłków w ciągu dnia.
•Co najmniej 1 porcja produktów zbożowych podawana do śniadania, obiadu i kolacji.
•W ciągu tygodnia nie można podawać więcej niż 2 porcje potrawy smażonej.
•Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
•Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 czerwca 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane owego dzieci i młodzieży w tych jednostkach obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty.
•Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.
•Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
•Do przygotowania posiłków przewidzieć różnorodność zaoferowanych surówek lub jarzyn.
•Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
•Temperatura gorących posiłków powinna wynosić odpowiednio:
- gorące zupy: +75oC
- gorące drugie dania: +630C
•Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
•Posiłki winny być dostarczane do internatu środkiem transportu Wykonawcy dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia młodzieży, w specjalisty termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
•Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w obiekcie internatu realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
•Posiłki winny być podawane w naczyniach jednorazowych razem z workami do pakowania zużytych naczyń jednorazowych.
•Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków wychowankom internatu.
•Wykonawca zobowiązany jest do zabierania zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację odpadów i śmieci.
•Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.
•Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie młodzieży przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
•W celu realizacji umowy, Wykonawcy zostaną udostępnione w internacie pomieszczenia niezbędne do wydawania posiłków oraz odbioru brudnych naczyń.
•Wykonawca ponosi wszelkie szkody poniesione w trakcie użytkowania udostępnionych pomieszczeń.
•Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu, transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionej młodzieży.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się