Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz kopert

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) część I - materiałów biurowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2) część II - papieru, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.
3) część III – kopert bez nadruku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ.
4) część IV – kopert z nadrukiem wykonanych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d oraz wzorem określonym w załączniku nr 1e do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia określone w punktach 1) – 4), bez ograniczeń co do liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZokreślenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez zamawiającego. Za materiały równoważne zamawiający uzna materiały wyprodukowane przez innego niż wskazany w SIWZ producent o parametrach nie gorszych niż wskazane odpowiednio w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności oferowanych materiałów biurowych i papieru
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówionych materiałów biurowych/papieru /kopert bez nadruku/kopert z nadrukiem o maksymalnie 20% w stosunku do ilości podanych w poszczególnych wierszach załączników nr 1a, 1b, 1c i 1d, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem ilości podanych w innych wierszach powyższych załączników, przy zachowaniu niezmiennego maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z oferty złożonej na daną część zamówienia. Ilości podane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi i służą do porównania ofert.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się