PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI 2

» Opis zapytania

Zapewnienie całodziennej, codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddział Opieki Paliatywnej - świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Zamawiającego wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych. Usługa będzie realizowana przez 7dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami. Usługa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie przygotowywania i transportowania posiłków w żywieniu zbiorowym – podmiotach leczniczych. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania produkcji i dostawy posiłków do nowych wymagań bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
ŻYWIENIE PACJENTÓW OBEJMUJE:
1. Zapewnienie codziennej kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Zamawiającego, w ilości średnio 70 osób dziennie
2. -Wsad do kotła (koszt surowca) nie może być mniejszy niż
- 7,50 zł. netto na osobodzień dla diety bogatobiałkowej.
- 7,00 zł. netto na osobodzień dla pozostałych diet.
- 7,50,0 zł netto na osobodzień dla diety cukrzyca typu I
3. Posiłki dla pacjenta winny pokrywać: śniadanie 30% zapotrzebowania, obiad 50.%, kolacja 20. %,
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.
ORGANIZACJA USŁUG ŻYWIENIA
1. Sporządzanie posiłków z produktów własnych w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych pacjentów - z uwzględnieniem normatywnych wartości energetycznych i odżywczych w tym dziennej racji pokarmowej, zaleceń dietetycznych, zaleceń lekarskich.
2. Dystrybucję posiłków do oddziałów w systemie termosowym/bemarowym (zapewniającym odpowiednią szczelność i temperaturę) zupy- 75°C 2. II danie- 65°C 3. gorące napoje 80°C, 4. sałatki, surówki nie wyższa niż 15°C.
3. Utylizację odpadów pokonsumpcyjnych. Odpady żywnościowe będą składowane w pojemnikach szczelnie zamkniętych wyłożone workami foliowym i przechowywane w temp nie wyższej niż 10 stopni C nie dłużej niż 72 godz. Odpady z oddziałów odbierane każdego dnia rano .Odpady z oddziału zakaźnego odbierane po każdym posiłku śniadanie,obiad i kolacja.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP, a także przestrzegania wszystkich procedur i zaleceń Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce zakaźnymi.
5. Organizacja usług żywienia, w tym funkcjonowania kuchni, procesu przygotowywania, transportu, wydawania posiłków oraz mycia, dezynfekcji i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, jak również utrzymania czystości pomieszczeń kuchni powinna zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w podmiotach leczniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli u Wykonawcy w tym zakresie.
6. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będzie wykaz diet dla pacjentów. Wartość odżywcza i energetyczna diet wraz z ilością posiłków oraz charakterystyka diet stanowią załączniki SIWZ, indywidualnej diety według zaleceń lekarzy.

7. Wykonawca w ramach usługi zapewni płyny do dopajania pacjentów w okresie letnim jeśli temp. powietrza wyniesie < 290 (świeżo zaparzona herbata,woda niegazowana,soki) dostarczane 2 razy dziennie przy śniadaniu, obiedzie w termosach ( mytych i dezynfekowanych za każdym razem) w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem wskazanym przez zamawiającego .
8. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości usług żywieniowych ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany do przekazania Zamawiającemu protokołów z każdorazowej kontroli Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej, w terminie 3 dni od jego otrzymania
10. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczania opłat za czynności kontrolne Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, szczególnie w sytuacji powstania ogniska epidemicznego wywołanego nieprawidłowym przygotowaniem posiłków i koniecznością wykonania badań przez Zamawiającego.
11. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania usługi. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco informacji o zaistniałych problemach związanych z realizacją usługi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby przeszkolonych osób do transportu zgodnie z określonym harmonogramem, usuwania odpadów pokonsumpcyjnych bez zbędnej zwłoki oraz do zorganizowania transportu posiłków w sposób odpowiadający wymogom sanitarno epidemiologicznym.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia higienicznych warunków dostarczenia posiłków ,osobnej odzieży wierzchniej dla pracownika dostarczajacego posiłki do kuchenki oddziałowej na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
14. Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi: kucharzami, technologami/technikami żywienia o specjalności żywienie człowieka, dietetykami, osobami przeszkolonymi w zakresie dystrybucji posiłków, kierowcami, osobą/osobami do nadzoru i koordynacji usługi w miejscu świadczenia usługi. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do orzeczenia lekarskiego każdego pracownika Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do stałego szkolenia zatrudnionych pracowników oraz osób przy pomocy, których świadczy usługi żywienia.
15 Codziennie osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała uzupełniające zlecenia ilościowe (z podziałem na diety) o godzinie 1000 rano na dzień bieżący
16. Zlecenie ilościowe- z podziałem na diety na dzień następny, Zamawiający będzie podawał Wykonawcy przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego do godziny 1300 dnia poprzedniego. Ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od liczby pacjentów Szpitala.
17 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupienia dodatkowych obiadów dla pracowników szpitala informując o tym Wykonawcę przy dogłaszaniu telefonicznym pacjentów na dany dzień . Cena sprzedawanych pracownikom posiłków będzie taka sama jak w złożonej ofercie. Rozliczenie za dodatkowe dostarczone obiady dla pracowników odbywać się będzie na podstawie oddzielnej faktury, raz w miesiącu i nie będzie stanowiło kosztów realizacji umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania
18. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku nieterminowych dostaw, zbyt małej ilości dostarczonych posiłków) Zamawiający będzie korzystał z prawa do zamówienia u innego dostawcy posiłków na koszt Wykonawcy.
19. Wykaz najczęściej stosowanych przez Zamawiającego diet, wraz z ich charakterystyką,. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy, co nie zmieni ceny posiłków. Mogą zostać wyłączone lub dodane nowe diety, stosownie według indywidualnych zleceń lekarskich i potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić zmiany.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie z regulacjami prawnymi o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. W jadłospisie należy uwzględnić różnorodny dobór dozwolonych w danej diecie produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość warzyw i owoców. W planowaniu należy wziąć pod uwagę posty i święta np.: piątek, Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Boże Narodzenie.
21. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania jadłospisów dekadowych (10-cio dniowych) zawierających pełną nazwę produktów, wagę na jednego pacjenta oraz zawartość kaloryczną, białka tłuszcze, w tym nienasycone, węglowodany w rozbiciu na każdy posiłek w zakresie każdej diety na 7 dni przed planowaną dekadą. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i poprawek dotyczących jadłospisu, które będą przekazane email w ciągu 5 dni od daty otrzymania jadłospisu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany jadłospisu, w przypadku braku jadłospisu dekadowego lub braku uwzględnienia naniesionych zmian przez Zamawiającego, zastosowane będą kary zawarte w umowie. Wykonawca będzie przekazywał na zlecenie Zamawiającego, tygodniowy jadłospis diety z rozpisana gramową wagą produktów na poszczególne potrawy (po odliczeniu strat na odpady). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości egzemplarzy jadłospisu na każdy oddział oddzielnie.
22. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację na temat substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, kaloryczność danej potrawy ,wartości odżywczą tzn. zawartości białka, węglowodanów, tłuszczy w tym tłuszczów nasyconych w każdej zamawianej diecie w sposób ustalony przez Zamawiającego.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe przechowywanie środków spożywczych oraz jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozdanie posiłkom pacjentom od momentu ich dostarczenia do oddziałów.
24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków i rozliczania ich w oparciu o zamówienia składane przez Zamawiającego oraz zgłaszane korekty i reklamacje. Wykonawca sporządzi zbiorcze, miesięczne zestawienie zrealizowanych diet (w podziale na posiłki zamówione przez poszczególne oddziały) uwzględniające zgłoszone reklamacje i w każdym pierwszym tygodniu danego miesiąca, przekaże ten dokument Zamawiającemu. Przyjęcie zestawienia musi być potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługę żywienia za dany miesiąc.
25.Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji w przypadkach niezgodności w realizacji usługi, a w szczególności: - różnicy w liczbie lub rodzaju diet/posiłków dostarczonych do Zamawiającego a zamówieniami, - dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części), - posiłku innego niż w zaplanowanego w jadłospisie, - rozlania lub wysypania posiłku, - dostawy posiłków w brudnych opakowaniach (np. termosach, bemarach), posiłków o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury składowych posiłku np. mięsa, ryby, masła, wędliny, itp.), nieprawidłowej temperatury, produktów o złej jakości lub przeterminowanych. Reklamacje będą składane w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowo. Reklamacja musi być potwierdzona pise mnie Załącznik do projektu umowy PROTOKÓŁ WADLIWEJ USŁUGI W TYM DOSTAW POSIŁKÓW . Rozstrzygnięcie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili jej zgłoszenia. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, w terminie, o którym mowa powyżej będzie traktowane jako uznanie reklamacji za zasadną oraz będzie stanowiło podstawę do braku zapłaty za wadliwie wykonaną usługę oraz do naliczenia kary umownej. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu przewidzianych w ustępach powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, (nie później jednak niż do 1,5 godz.) usunięcia niezgodności (np.: uzupełnienia, podgrzania posiłków)/wycofania reklamowanych posiłków oraz zastąpienia ich pełnowartościowymi posiłkami. Jeżeli Wykonawca nie usunie przyczyny reklamacji/nie wymieni posiłku, bądź opóźni się z ich wymianą nie otrzyma wynagrodzenia za reklamowany posiłek. Osobami upoważnionymi do składania reklamacji są: Dietetyk, pielęgniarki oddziałowe.
26 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do receptur stosowanych u Wykonawcy. Wykonawca wraz z dostawą śniadania jest zobowiązany:- do dostarczania dziennego zapotrzebowania na kaloryczność w diecie bogatobiałkowej oraz w pozostałych dietach z rozbiciem na poszczególne posiłki ( wg gramówki na jednego pacjenta tj.ilość, kcal,białka tłuszcze węglowodany śniadanie, obiad, kolacja) dostarczenie z dostawą śniadania zestawienia ilości dostarczonych porcji na dany oddział
27. Wykonawca zapewni dodatkowo codzienny dostęp do chleba - 3 szt o wadze 0,90 kg, masła - 2 szt 200g oraz dżemu lub pasztetu lub ser top. - po 500 g. Koszt dodatkowych produktów należy uwzględnić w wycenie kosztów jednostkowych śniadania.
28. Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej. Transport posiłków zabezpiecza Wykonawca uwzględniając zasady systemu HACCP. Posiłki dla pacjentów dostarczane będą z bieżącej produkcji 2 razy dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) Czas od momentu wytworzenia posiłków w kuchni do momentu zakończenia wydawania posiłków dla wszystkich pacjentów nie może przekroczyć 2 godzin – dotyczy posiłków podlegających obróbce termicznej.
29 Wykonawca musi posiadać kuchnię wyposażoną w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo audytu miejsca i warunków przygotowania posiłków. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego, dopuszczającą Kuchnie do produkcji żywności. Zezwolenie musi dotyczyć tego obiektu, który produkuje posiłki dla Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do weryfikacji w/w dokumentu na każdym etapie wykonywania umowy przez Wykonawcę.
30. W przypadku wystąpienia awarii podczas transportu, Wykonawca ma obowiązek, powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji Wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków przeznaczonych dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ. Środek transportu musi mieć pozytywną Decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do przewożenia żywności. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w/w dokument dla każdego środka transportu, którym będą przewożone posiłki w zakresie świadczonych usług dla Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wglądu do ww. dokumentu.
31.Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów. Posiłki mają być świeże tj. z bieżącej produkcji dziennej, przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości, o prawidłowym smaku, zapachu, barwie, konsystencji. Posiłki muszą być przygotowane w oparciu o produkty wysokiej jakości, stosowane w żywieniu dietetycznym. Jakość posiłków oraz produktów spożywczych będzie podlegała ocenie jakości przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dodatku owocowo - warzywnego co najmniej 2 razy dziennie.
32. Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie i typu instant, gotowych potraw w tym gotowych garmażeryjnych potraw mrożonych. Nie dopuszcza się stosowania oleju palmowego, a także produktów zawierających glutaminian sodu (np. kostki rosołowe).30 .Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zamienników żywnościowych w postaci soja itp. . nie dopuszcza również (jako dodatek do obiadów) w zamian ziemniaków kasz i makaronów itp. więcej niż dwa razy w tygodniu.
33. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku w zakresie wszystkich diet w celu kontroli jakości: oceny cech organoleptycznych, kontroli wagi, temperatury i estetyki zestawionych posiłków.
34.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług objętych niniejszą umową oraz do wydawania zaleceń pokontrolnych. Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności: prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania usług objętych niniejszą umową, na każdym etapie realizacji umowy, w tym: produkcji, kontroli pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, przestrzegania przepisów i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy przygotowaniu i dystrybucji posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu i urządzeń oraz gromadzeniu i transportowaniu odpadów, utrzymania w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, technicznym pomieszczeń kuchni, przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków, przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków i innych zagadnień wpływających na realizację usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania badania na czystość mikrobiologiczną urządzeń, sprzętów i powierzchni kontaktujących się z żywnością i rąk personelu na koszt Wykonawcy.
35.W przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych, chorób przenoszonych drogą pokarmową, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie badania mikrobiologiczne zlecone przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych na własny koszt.
36.Opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług innych niż komunalne oraz przedstawienia Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu (unieszkodliwienia). Kopie dokumentu należy przekazać do Administracji Zamawiającego do każdego 10 - tego następnego miesiąca. Wykonawca przekaże kopie umowy z zakładami sanitarnymi dotyczącej odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych
47. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków według jadłospisów zgodnych z zaleconymi dietami układanymi przez dietetyka - posiłki będą posiadały odpowiednią wartość kaloryczną, białkową i węglowodanową . Do planowania i realizacji całodziennego wyżywienia pacjentów należy uwzględnić aktualne normy żywienia, opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia. określone w publikacji Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011r.).
38.Zamawiający zastrzega możliwość codziennego kontaktu z dietetykiem wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się