Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

» Opis zapytania

Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na cztery części.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu,
b) ich montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania,
c) zgodnie z założeniami określonymi na rysunku stanowiącym zał. „B” do formularza oferty – dotyczy zaplecza kuchennego,
d) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów,
e) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru.
f) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

1.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia (dotyczy części 1, 2, 3, 4), musi:
a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
c) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149) dotyczy części II,
d) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
e) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, dla każdej części, zawarto w załącznikach nr 7, 8, 9 i 10 do siwz, które należy dołączyć oferty (w zależności od części zamówienia, której oferta dotyczy) po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się