Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

» Opis zapytania

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej.
Zamawiający porządkuje przedmiot zamówienia na 12 pakietów, wg rodzaju i przeznaczenia środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych;
1.Środki do mycia i dezynfekcji skóry i śluzówek.
2.Kosmetyki.
3.Środki do mycia i dezynfekcji rąk.
4.Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami.
5.Środki myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni.
6.Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
7.Czyściwa do dezynfekcji powierzchni.
8.Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych.
9.Środki do pielęgnacji urządzeń i sprzętu.
10.Środki dezynfekcyjne do urządzeń gastronomicznych i powierzchni kuchni szpitalnej oraz do rąk pracowników kuchni.
11.Środki myjące i dezynfekcyjne do myjni endoskopowej.
12.Środki do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej mgły.
Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych odpowiednio do podziału na pakiety.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20%, w dół bez ograniczeń.
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Nie dopuszcza się.
Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, obliczone wg zużycia w ostatnich 12-u miesiącach, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 3 do niniejszych SIWZ).
UWAGI DO FORMULARZA CENOWEGO
1.W Formularzu Cenowym (zał. 3 do siwz) założono określony % stężenia preparatu (kol. „Uwagi”). W przypadku gdy Wykonawca dysponuje preparatem o innym stężeniu, zaznacza ten fakt w kolumnie „Uwagi”, jednocześnie dokonując odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań (kol. 7).
2.W przypadku gdy preparat nie wymaga rozcieńczenia, Wykonawca przelicza ilości opakowań, tak aby odpowiadały one zapotrzebowaniu wskazanemu przez Zamawiającego.
3.W przypadku gdy preparat wymagany jest w postaci pianki, aerozolu, granulatu, chusteczek – podano zapotrzebowanie w sztukach odpowiadających sugerowanym opakowaniom.
W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowań – ich ilości należy przeliczyć, tak aby odpowiadały łącznemu zapotrzebowaniu Zamawiającego – zawartość opakowania x ilość opakowań.
4.W przypadku, gdy ilość opakowań (odpowiednio: P 1,3 - kol. 9, P 2,5,6,8,10,11 – kol. 7, P 7,9 – kol. 6, P 4 i 12 – kol. 5) Formularza Cenowego – po przeliczeniu – nie jest liczbą całkowitą, Wykonawca zaokrągla tą ilość do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem matematycznym.
5.W przypadku zaoferowania preparatów, dla których wymagane jest dostarczenie łokciowego systemu dozującego, w cenie danego preparatu należy uwzględnić dostawę takich dozowników, w wymaganej przez Zamawiającego ilości.
6.W przypadku, gdy dany preparat wymaga pompki do opakowania, dozowników, aplikatorów, rozpylaczy lub pasków do testowania, w cenie danego preparatu należy uwzględnić dostawę takich dozowników, aplikatorów, rozpylaczy lub pasków do testowania w wymaganej przez Zamawiającego ilości.
7.W przypadku zaoferowania preparatów dla pakietu nr 8 – środki do mycia i dezynfekcji narzędzi – wymagane jest dostarczenie wanien z wkładem sitowym i pokrywą do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o pojemnościach podanych w Formularzu Cenowym.
8.W przypadku pakietu nr 11 (środków do myjni endoskopowej), należy zaoferować tylko taki preparat, który zapewnia spełnienie wymogów jakościowych i technologicznych procesu dezynfekcji.
Zaoferowany preparat winien zostać przebadany pod względem bezpieczeństwa i skuteczności dezynfekcji, rekomendowany prez producenta dla myjni endoskopowej Choyang Cyw oraz endoskopów Fujinon o czasie działania 5 minut.
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego rekomendację producenta dla zaoferowanego preparatu.
W przypadku pakietu nr 11 - założono 1260 procesów mycia/rok. Np. obecnie Zamawiający stosuje środek dezynfekcyjny ANIOXYDE 1000, zużywany w ilości 5L na ok. 18 procesów - stąd roczne ich zapotrzebowanie wynosi: 1260 ÷ 18 = 70 op.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2017 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Opolska
Strzelce Opolskie 47100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska
Strzelce Opolskie 47100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się