Dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

Wyposażenie zaplecza kuchennego w meble i urządzenia kuchenne wraz z montażem i uruchomieniem wg szczegółowego opisu - załącznik nr 7 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony w załącznik „A” do SIWZ, wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) wymaganych przy realizacji zamówienia dla mebli i urządzeń montowanych w kuchni oraz wymagań dotyczących sposobu ich wykonania. Ciąg technologiczny zabudowy mebli i urządzeń zaplecza kuchni przedstawia rysunek poglądowy - zał. „B” do SIWZ, na którym zostały naniesione numery mebli i urządzeń wykazanych w zał. „A”.

Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności. Całe wyposażenie kuchni oraz zaplecza powinno być wykonane ze stali nierdzewnej.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu,
b) ich montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania,
c) zgodnie z założeniami określonymi na rysunku stanowiącym zał. „B” do SIWZ
d) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów,
e) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru.
f) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dostawa i montaż wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

1.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
c) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
d) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
e) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarto w załączniku nr 7 do siwz, który należy dołączyć
do umowy po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen.
Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.