Zakup środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Sanoku (4 części)

» Opis zapytania

Rodzaj procedury:
Otwarta

Przedmiot zamówienia:
Dostawy


Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych środków chemicznych stosowanych przy eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ do SIWZ odpowiednio dla danej części (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ (Projekt Umowy).

Całkowita wartość lub zakres zamówienia:


Termin realizacji zamówienia:
24
miesięcy - licząc od daty udzielenia zamówienia

Kryteria oceny ofert:


Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

Główne warunki finansowania i płatności:
Warunki finansowe określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ i dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Warunki uczestnictwa:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ i dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia29stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm., dalej: ustawa Pzp:
1. nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt. 13 lit.d),
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy Pzp;
2. spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
- Zdolność ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
- Zdolność techniczna
Z zastrzeżeniem par. 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016poz.1126), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
1. Wykazu dostaw (odpowiednio dla danej części), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy informacje dotyczące wartości netto usług przedstawionych w wykazie sporządzonym zgodnie z wzorem Jednolitego dokumentu będą odwoływać się do walut obcych, wówczas Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego tabela A ogłoszonego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po wyżej wymienionym dniu.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Data: 2017-07-11
Godzina: 12:30
Miejsce: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Naftowe SA w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, budynekC6,sala konferencyjna nr 30.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się