Usługa polegająca na dozorowaniu i obsłudze kotłowni w sezonie grzewczym w budynku przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Usługa polegająca na dozorowaniu i obsłudze kotłowni w sezonie grzewczym w budynku przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wykaz wymaganych dokumentów: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych pkt. 3 powyżej
5)kserokopia kwalifikacji palacza.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Usługa polegająca na dozorowaniu i obsłudze kotłowni w sezonie grzewczym w budynku przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Usługa polegająca na dozorowaniu i obsłudze kotłowni w sezonie grzewczym w budynku przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-05-12 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: IZ Bydgoszcz
Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-05-05

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.