Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem posiłków profilaktycznych dla sekcji eksplatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem posiłków profilaktycznych dla sekcji eksplatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych oraz udzielanych na podstawie art. 136, 137 lub 138 PZP, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem posiłków profilaktycznych dla sekcji eksplatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi:
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - Spełnienie wymagań określonych w Warunkach Zamówień.
Wykaz wymaganych dokumentów: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty).
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty).
3) Zestawienie produktowo – cenowe wg załącznika nr 3 do Formularza oferty,
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacje z Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert poświadczone za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do Umowy
5) Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3, a ponadto:
6) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt.1.
a) Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP wydany Producentowi oferowanych wyrobów przez jednostkę posiadającą akredytację
I uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji (lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju) lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wskazanego. Decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, kwalifikującą Zakład Producenta posiłków do prowadzenia produkcji z mięsa wieprzowego, wołowe i drobiowego oraz mięsno – warzywnych.
b) Oświadczenie, że posiłki wymienione w ofercie wyprodukowane są bez mięsa oddzielanego mechanicznie (bez MOM) - Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty.
c) Etykiety oferowanych produktów.
d) Dokumenty potwierdzające deklarowaną zawartość węglowodanów, tłuszczów, białek oraz wartość kaloryczną każdego produktu.
7) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) dodatkowo wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do Formularza Oferty), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie Umowy należycie których przedmiotem zamówienia były dostawy z podaniem jej wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania, nazwy odbiorcy oraz załączeniem dokumentu ( referencji) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć po 2 szt. produktów (próbki) wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 (Zestawienie produktowo-cenowe) do Formularza Oferty celem degustacji i oceny walorów smakowych. Przekazane próbki muszą być w oryginalnych opakowaniach i muszą posiadać oryginalne etykiety z informacją dotyczącą nazwy, składu, terminem przydatności do spożycia oraz nie mogą odbiegać od dostarczonego przedmiotu umowy pod względem wymagań przedmiotowych opisu przedmiotu zamówienia.Dostarczone próbki, o których mowa powyżej przechodzą na własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.
8) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4) dodatkowo:
a) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia.
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem posiłków profilaktycznych dla sekcji eksplatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem posiłków profilaktycznych dla sekcji eksplatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi:
Cena - 40,00%
Jakość (walory smakowe) - 60,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: określone w Rozdziale XIV ust. 4 Warunków Zamówienia
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.

Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
Miejsce realizacji zamówienia: 1. ISE Łódź - Sekcja Eksploatacji Łódź, Al. Włókniarzy 201, 90-768 Łódź
( Dworzec Łódź Kaliska) -
telefon nr 42 205 42 44,
2. ISE Zduńska Wola Karsznice - Sekcja Eksploatacji Zduńska Wola Karsznice, ul. Karsznicka 62, 98-220 Zduńska Wola Karsznice - telefon nr 443 6571343
3. ISE Koluszki – Sekcja Eksploatacji Koluszki, ul. Wojska Polskiego, 95-040 Koluszki - telefon nr 44 7147 283
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Łódź
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-04-27

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się