SUKCESYWNA DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU, CIEKŁEGO TLENU I CIEKŁEGO DWUTLENKU WĘGLA ORAZ OBSŁUGA SERWISOWA ZBIORNIKÓW I PAROWNIC DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych (ciekły azot, tlen oraz dwutlenek węgla) oraz obsługa serwisowa zbiorników i parownic dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Przedmiot zamówienia obejmuje część technologiczną obiektu nr 12 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) – instalacja mediów technicznych. W zakres zamówienia wchodzi:
1.1. Dostawa ciekłego azotu, ciekłego tlenu i ciekłego dwutlenku węgla w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego;
1.2. Świadczenie usług z zakresu obsługi serwisowej instalacji mediów technicznych (w tym zbiorników i parownic).
2. Lokalizacja zbiorników i zużycie gazów:
2.1. Lokalizacja: komplet urządzeń wchodzących w skład instalacji mediów technicznych jest posadowiony na utwardzonym i ogrodzonym placu o wymiarach 25x12m. Rozmieszczenie urządzeń pokazuje załączony rysunek B4079_00 – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Podstawowe informacje dotyczące obiektu budowlanego nr 12 w zakresie zainstalowanych aparatów i urządzeń znajdują się w załączniku nr 8 i 8a do SIWZ.
2.2. Czystość gazów ciekłych:
a) Azot techniczny: 99,999%
b) Tlen techniczny: 99,5%
c) Dwutlenek węgla techniczny: 99,7%
3. Szacunkowe (maksymalne) zapotrzebowanie w okresie trwania umowy:
3.1. Azot techniczny: 40 000 kg
3.2. Tlen techniczny: 10 000 kg
3.3. Dwutlenek węgla techniczny: 15 000 kg
4. Gazy stanowiące przedmiot zamówienia muszą pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Warunki zamówienia:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy aktualizacji badań technicznych instalacji mediów technicznych wykonanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) (ostatnie badanie UDT zbiorników: 10.10.2016 r. Rewizja zewnętrzna ważna do: października 2017 r., ostatnie badanie UDT zaworów bezpieczeństwa: 2016).
5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przyłączy DIN zamontowanych u Zamawiającego w wypadku, gdy przyłącza będą niekompatybilne z rozwiązaniami stosowanymi przez Wykonawcę. Wymiana przyłączy nastąpi na koszt Wykonawcy.
5.3. Dostawa gazów nastąpi nie później niż do 72 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie to obejmuje pojedyncze lub wielokrotne tankowanie zbiorników. Zamawiający składając zamówienie obejmujące wielokrotne tankowanie zbiorników, określi rodzaj zamawianych gazów, maksymalny strumień poboru gazów ze zbiornika lub zbiorników oraz określi szacunkowo: wielkość dostawy w kg gazów ciekłych, okres, jakiego dotyczy zamówienie.
5.4. Wykonawca w celu zapewnienia Zamawiającemu ciągłości dostaw, wykorzysta zamontowany układ telemetryczny do zdalnego monitoringu poziomu cieczy i kolejne tankowania w ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu ciągły (nieprzerwany) pobór gazów ze zbiorników wg. potrzeb.
5.5. Zamawiający nie pokrywa ewentualnych kosztów postoju cystern na terenie CCTW, jeżeli będzie to konieczne, aby zapewnić ciągłość tankowania.
5.6. Wykonawca dla ciągłości napełniania zbiorników uruchomi i utrzyma w ciągłym działaniu zdalne połączenie
z układem telemetrycznym Zamawiającego. Uruchomienie i utrzymanie układu telemetrycznego nastąpi na koszt Wykonawcy.
5.7. Wykonawca zapewni przy każdej dostawie atest jakości gazów.
5.8. Obsługa serwisowa instalacji mediów technicznych (w tym zbiorników i parownic) będzie wykonywana dwa razy w roku kalendarzowym w odstępach sześciomiesięcznych. Dokładną datę wykonania czynności wskaże Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.8.1. Czynności serwisowe, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności:
a) mycie ciśnieniowe zbiorników,
b) uzupełnienie oznakowania instalacji, uzupełnienie braków powłoki lakierniczej, ewentualna renowacja, wymiana skorodowanych uchwytów i podpór instalacji,
c) kontrolę zaworów bezpieczeństwa – w przypadku wadliwego działania – zgłoszenie pisemne do Zamawiającego,
d) kontrolę zaworów kriogenicznych i kulowych, w przypadku wadliwego działania zaworów kriogenicznych i kulowych – zgłoszenie pisemne do Zamawiającego,
e) kontrolę szczelności:
 połączeń pomiędzy zbiornikiem a parownicą – w przypadku wycieku doszczelnienie,
 na zaworach kriogenicznych – w przypadku wycieku doszczelnienie, dokręcenie dławików,
f) sporządzenie i prowadzenie dokumentacji serwisowej,
g) opracowanie i bieżące prowadzenie kartotek urządzeń (instalacji),
h) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu urządzeń,
i) kalibrację i kontrolę urządzeń pomiarowych (manometry, poziomowskazy, telemetria).
5.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty niezbędnych materiałów koniecznych do świadczenia usług, elementów często zużywających się, podlegających wymianie, a niezbędnych dla zapewnienia ruchu urządzeń, o których mowa w załączniku nr 9 SIWZ.
5.10. Wykonawca dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi instalacji (3-4 osoby w wymiarze 2-3 godzin).
5.11. Wykonawca zapewni gotowość serwisową w czasie awarii urządzeń polegającą na oszacowaniu kosztów i zakresu czynności w celu usunięcia awarii (czas reakcji wynosi do 24 godzin).
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej instalacji mediów technicznych na trenie CCTW. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się