Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, gm. Swarzędz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 50.
2. Każda z dostaw winna być potwierdzona dokumentem lub dokumentami, potwierdzającymi, że dostawy mebli zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i prawidłowo ukończone.
3. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczonych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w Opisie Technicznym. Zamawiający sugeruje pobranie wymiarów z natury.
5. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

6. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia będzie odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, powinien dostarczyć:
Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.
W przypadku mebli systemowych - karty katalogowe lub foldery przedstawiające proponowane systemy – biurek, stołów, kontenerków, szaf, foteli i krzeseł.
W przypadku mebli płytowych do oferty należy dołączyć próbki płyt.
W przypadku tkanin tapicerskich lub skóry dołączyć próbnik tkanin/skóry oraz atesty potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość tkanin/skóry na ścieranie. Atesty te mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane;
W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu.
7. Przeniesienie wyposażenia istniejącego (komplet).
Integralną częścią Przedmiotu Zamówienia są załączniki:
1. Z-1 - Wyposażenie – zestawienie ilościowe;
2. O-1 - Opis minimalnych wymagań wyposażenia meblowego
3. Opracowanie graficzne – spis rysunków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się