DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW, PĘDZLI MALARSKICH, WYROBÓW ŚCIERNYCH I GUMOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW, PĘDZLI MALARSKICH, WYROBÓW ŚCIERNYCH I GUMOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe (produkcja z roku dostawy), nieregenerowane, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne i jakościowe, jakie muszą spełniać oferowane materiały oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne, ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy
Do dostaw materiałów, w przypadku których jest to wymagane przepisami prawa Wykonawca dostarczy w wersji papierowej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego w myśl ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Materiały muszą posiadać certyfikaty ( deklaracje) zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną, posiadać oznakowanie CE zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów.
Data ważności materiałów (jeżeli występuje) musi wynosić minimum jeden rok od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego (chyba, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu ofertowym stanowi inaczej).
Wykonawca udziela minimum gwarancję producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wiążące i łączenia
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.