Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BRENNTAMER A 2023 - 2 000,00 kilogram
HYDOS SLP L W POJ.MAX 25L - 50,00 litr
HYDOS A01 W POJ.MAX 25L - 50,00 litr
HYDRO-XF10 SUPER W POJ.MAX 25L - 200,00 litr
ŚRODEK D/UZDAT.WODY KOTAMINA - 1 300,00 kilogram
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
część I:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.11.4.2 PROCEDURY 10032/B. - 100,00%
część II:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.11.4.2 PROCEDURY 10032/B. - 100,00%
część III:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.11.4.2 PROCEDURY 10032/B. - 100,00%
część IV:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.11.4.2 PROCEDURY 10032/B. - 100,00%
część V:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.11.4.2 PROCEDURY 10032/B. - 100,00%
Opis warunków udziału w postępowaniu :
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- część I - brak [PLN]
- część II - brak [PLN]
- część III - brak [PLN]
- część IV - brak [PLN]
- część V - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: część I:
Cena - 100,00%
część II:
Cena - 100,00%
część III:
Cena - 100,00%
część IV:
Cena - 100,00%
część V:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówienia: od 31.07.2017r. do 30.09.2017r.
Dostawa po wcześniejszym przesłaniu przez Zamawiającego informacji faksem podającej pożądaną datę i godzinę przybycia dostawy, najpóźniej w trzecim dniu, licząc dzień nadania tej informacji jako pierwszy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Renata Stefanowicz
Telefon kontaktowy: 77 423 5276

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się