Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Opis wymaganych minimalnych parametrów asortymentu składającego się na zamówienie zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy.
2.Analiza dostaw realizowanych w latach ubiegłych kształtuje się na poziomie ok. 50%. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany odczynników i zastąpienia produktami nowymi lub innymi należącymi do tej kategorii. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a)dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
c) nabycia innych odczynników niż określone w Załączniku nr 2, których wykorzystanie okaże się niezbędne oraz nowych odczynników, które zastąpiły dotychczas stosowane, dostępne w katalogu Wykonawcy.
Z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
3.Podstawą ustalenia ceny odczynników, o których mowa w pkt. 2. pkt c) będą ceny odczynników wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu produktów producenta oferowanego asortymentu, na stronie internetowej Wykonawcy, do których będzie miał zastosowanie rabat (upust) zaoferowany przez Wykonawcę w postępowaniu.
4.Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Arkuszu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 2), zobowiązany jest:
a)wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych,
c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
5.Termin ważności (przydatności) każdego dostarczonego odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż 3/4 okresu określonego przez producenta.
6.Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (pkt 2 Formularza ofertowego).
7.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do dostarczonych odczynników Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, wraz z każdorazową dostawą, z zastrzeżeniem przypadków gdy dostarczenie karty charakterystyki dla w/w substancji i preparatów nie jest wymagane. Oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informującą o temperaturze transportu i przechowywania.
8.Zamawiający oświadcza, że środki niebezpieczne będą używane jedynie do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Powyższe oświadczenie jest podstawą do nieobciążania kaucją za opakowania po odczynnikach chemicznych (Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 2014.01.01 z późn. zm.]).
9.Zamawiający wymaga, aby do formy pisemnej oferty Wykonawca dołączył nośnik (np. płyta CD/DVD) z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w formacie XLS oraz wskazał stronę internetową z katalogiem wszystkich dostępnych produktów wraz z cenami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się