Zakup środków chwastobójczych oraz części zamiennych i olei do kosiarek.

» Opis zapytania

Zakup środków chwastobójczych oraz części zamiennych i olei do kosiarek.

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
1.Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
(z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny dla każdej części:
Cena brutto - 100%
(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
2.W przypadku, gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych, niż w złożonych wcześniej ofertach.
3.Zespół zakupowy może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

Warunki uczestnictwa:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b)Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c)Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d)Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e)Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału
w postępowaniu,
f)Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g)Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.Odrzuceniu podlega oferta, która:
a)nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b)zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
a)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceiu;
b)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c)w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e)udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6.Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7.Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8.Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b)oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do SIWZ),
c)dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d)formularz cenowy (dostawa główna) - opracowany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - w wersji papierowej - dla każdej części.
e)kopię złożonej do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatków od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT),
f) aktualne, tj. wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
g)oświadczenie dotyczące rozliczeń - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
2.Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3.Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie dotyczące rozliczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5.W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
1. Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeni.2.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania negocjacji, z uwzględnieniem poniższych zasad:a)negocjacje mogą zostać przeprowadzone po złożeniu ofert przez Wykonawców,b)negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę) lub z dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty,c)o terminie, miejscu, i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony wraz z przekazaniem zaproszenia do negocjacji, d)negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub dwóch rundach negocjacyjnych, e)negocjacje będą mieć charakter poufny.

Inne uwagi:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków chwastobójczych oraz części zamiennych i olei do kosiarek, zgodnie z podziałem na części:1.1. Dostawa główna:a)część I - zakup środków chwastobójczych:- środek chwastobójczy ROUNDUP FLEX 480 1 l - 570szt.,- środek chwastobójczy ORKAN 350 SL 1 l -36 szt.,- środek chwastobójczy CHWASTOX EXTRA 300SL 1 l - 63 szt.,- środek chwastobójczy MUSTANG FORTE 195 SE 1 l - 37 szt.,- środek chwastobójczy STARANE 250 EC 1 l - 5 szt.,- środek chwastobójczy FERNANDO 300 EC 1 l- 41 szt. b)część II - zakup części zamiennych i olei do kosiarek STIHL: - żyłka d/wykaszarki stihl tnąca fi 2,4 - 123 szt.,- żyłka d/kosy tnąca 3x3 mm - 48 szt.,- olej d/benzyny 1L stihl -202 szt.,- olej viking sil. sae 30 0,6l- 146 szt., - olej trawol sil. sae 30 1l - 39 szt, - smar d/kosiarki 225g stihl - 90szt.,- głowica d/kosy autocut 25-2 stihl - 55 szt.,- głowica d/kosy autocut 40-2 stihl- 43 szt.,- szpula d/głowicy kosy stihl AC 25-2 - 43 szt.,- pokrywa d/głowicy stihl AC 25-2 dolna - 56 szt.,- szpula d/głowicy kosy stihl AC 40-2 - 23 szt.,- pokrywa d/głowicy stihl AC 40-2 dolna - 35 szt.,- osłona twarzy i słuchu stihl economy - 56 szt.,- żyłka d/wykasz fi 2,0, 123m - 4 szt.,- przelotka 3 mm do głowic AC 25-2 I 40-2 - 12SZT.,- nóż do zarośli 250-3 stihl -1 szt.,- szelki do wykaszarki - 7 szt.,- szelki pojedyncze (pas naramienny) - 2 szt.,- filtr powietrza do kosy STIHL AC 40-2 - 3 szt.,- filtr powietrza 675 series 190cc- 2 szt.,- łancuch d/pilark Stihl MS211-Dł prowad 35 cm - 2 szt.,- - filtr powietrza do kosiarki VIKING 6 MB 650 T - 2 szt.,- filtr powietrza do kosy STIHL FS 450 - 2 szt.,- filtr powietrza do kosy STIHL FS 400 - 2 szt.,- filtr powietrza do kosy STIHL FS 85 - 2 szt.,- świeca zapłonowa do kosy STHL FS 450 - 2 szt.,- świeca zapłonowa do kosy stihl 400 - 2 szt.,- świeca zapłonowa do kosy stihl 85 - 2 szt.,- świeca zapłonowa d/kosiarki Viking 6 MB 650T - 2 szt., - olej miksol S 1l -21 szt.,- pilnik do ostrzenia łańcucha piły - 4 szt.,- świeca d/kosiarki Viking MB3RC-2szt.,- świeca d/kosy stihl FS40 -2szt.,- filtr d/kosiar viking MB3RC - 2szt..c)część III - zakup części zamiennych i olei do kosiarek HUSQVARNA- olej d/benzyny 1l HUSQVARNA - 69 szt,- głowica d/kosy HUSQVARNA 343R - 6 szt,- filtr powietrza do kosiarki HUSQVARNA JET 55ST - 2 szt,- świeca zapłonowa do kosiarki HUSQVARNA JET 55ST - 2 szt,- łańcuch d/piły HUSQVARNA 137 dł. 40 cm - 2 szt,1.2.Dostawa opcjonalna tj. prawo zakupu przez Zamawiającego dodatkowego asortymentu po cenach określonych w ofercie (formularz cenowy- dostawa główna - załącznik nr 1 do formularz ofertowego) dodatkowych ilości asortymentu na podstawie szczegółowych zamówień (dla części I, II).2.Przedmiot zamówienia objęty został kodem CPV:24453000-4 Środki chwastobójcze (część I)34913000-0 Różne części zapasowe (część II,III)09211100-2 Oleje silnikowe (część II,III).3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (wykaz środków chwastobójczych zamiennych i olei do kosiarek ujęty został we wzorze z Formularza cenowego). .4.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia właściwego sprzętu transportowego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty transportu i rozładunku leżą po stronie Wykonawcy.FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku, Dział Przetargów i Umów, pokój 232 A, tel.: (13) 46 52 636, fax: (13) 46 52 384, e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2.Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 232 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.

Miejsce wykonania:
Miejsce dostawy-Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku, Zespół Magazynów w Sanoku ,38-500 Sanok, ul. Rymanowska 45.

Miejsce składania ofert:
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, Dział Bezpieczeństwa Informacji - pokój 212A, z opisem zgodnym z wymaganiami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.04.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.