Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości na potrzeby projektu pt. Przedszkole jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pt. Przedszkole jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Załączniku nr 3 do

SIWZ - Formularzu cenowym.3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzach cenowych nazwy wyrobów i elementów nie mają na celu naruszenia art. 29

i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych

i jakościowych nie gorszych od założonych oraz gwarantują taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w wyżej wymienionych formularzach cenowych.5. Wykonawca oferując produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne lub w sposób wyczerpujący wypełni kolumnę 8 tabeli w Formularzu cenowym, w taki sposób aby Zamawiający miał możliwość porównania produktów równoważnych z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi

i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych oraz odpowiadające, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w placówkach oświatowych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami paragrafu 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Wykonawca na każdy przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane prawem certyfikaty lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami (zgodne z polskimi i europejskimi normami).

8. Wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także posiadać atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów będzie wymagane prawem. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszelkich certyfikatów, atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia wyposażenia do użytku na wezwanie Zamawiającego.

9. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.10. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, chyba że producent wyposażenia udzieli gwarancji na dłuższy okres. W przypadku pozostałego wyposażenia okres ten wynosi co najmniej 12 miesięcy.11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych.12. Dostawa wyposażenia:

Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów. Dostawa i montaż wyposażenia nastąpi w godzinach 8:00-14:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy i montażu wyposażenia co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

13. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.14. Kody CPV:

39713210-8 Pralki i suszarki

39713430-6 Odkurzacze

44613400-4 Pojemniki do przechowywania

39224330-0 Wiadra

44423000-1 Drabiny

39224300-1 Miotły i szczotki inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2014 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się