Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej Zamawiającym, mających charakter świadczeń jednorazowych lub powtarzających się okresowo (cyklicznie), w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej, albo do wyczerpania łącznej kwoty brutto przeznaczonej na realizację usług cateringowych, określonej w Umowie ramowej.
2. Zamawiający zawrze Umowę ramową, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, z trzema Wykonawcami, których oferty, w świetle kryteriów oceny ofert będą najkorzystniejsze, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się