Dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych

» Opis zapytania

 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
 Zamówienie obejmuje 7 odrębnych pakietów.
 Wymagane są materiały fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
 Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta.
 Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników i plastików w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
 Ubezpieczenie oraz transport materiałów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
 Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie określone przez Zamawiającego w kolumnie „ilość planowana”.
 Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy materiałów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych materiałów równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, katalog, kopię karty katalogowej lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi.
 Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się