Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów TOEIC, dostarczenie cateringu, dostarczenie materiałów dla uczestników szkolenia, ubezpieczenie uczestników w trakcie szkolenia, przeprowadzenie egzaminów certyfikujących TOEIC z j. angielskiego w ramach Projektu „reAKTYWIZATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

» Opis zapytania

Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów TOEIC, dostarczenie cateringu, dostarczenie materiałów dla uczestników szkolenia, ubezpieczenie uczestników w trakcie szkolenia, przeprowadzenie egzaminów certyfikujących TOEIC z j. angielskiego w ramach Projektu „reAKTYWIZATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:
CZĘŚĆ I
Wyłonienie trenerów w celu przeprowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów TOEIC, dla Uczestników Projektu „Reaktywizator”.
CZĘŚĆ II
Kompleksowa usługa cateringowa obejmująca przygotowanie, dostawę i zaserwowanie cateringu w postaci wyżywienia dla uczestników szkoleń z j. angielskiego w ramach Projektu „Reaktywizator”.
CZĘŚĆ III
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Uczestników Projektu „Reaktywizator” uczestniczących w szkoleniach z j. angielskiego.
CZĘŚĆ IV
Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu językowego wraz z wydaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestnika/uczestniczkę projektu określonego poziomu biegłości językowej (język angielski, certyfikat TOEIC), zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, dla Uczestników Projektu „Reaktywizator”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia oraz
załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy dla części 1
załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy dla części 2
załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy dla części 3
załącznik nr 5 do siwz – wzór umowy dla części 4
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ofertę można złożyć na dowolną ilość części.
Dla każdej części osobno zostanie wybrany wykonawca

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nauka języków obcych
  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Edukacja i szkolenia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.