Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych, wg normy PN-C-84910/97, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:
Zadanie 1. Zakup tlenku azotu wraz z dzierżawą butli
Zadanie 2. Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli
Zadanie 3. Zakup gazów technicznych.
2. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy.
3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn.zm.).
6. Wydzierżawienie butli oraz tlenu medycznego o parametrach zgodnych z pojazdami i sprzętem użytkowanym przez Zamawiającego. Ilość dzierżawionych butli z tlenem uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy założeniu, iż Wykonawca musi być w stanie wydzierżawić ilość butli odpowiednią do całomiesięcznego zużycia tlenu medycznego.
7. Dotyczy zadania 2: Wykonawca wraz z pierwszą dostawą udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu na czas trwania umowy, system do obsługi obrotu butlami wraz z czytnikiem i drukarką. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw sprzętu lub wymiany, uszkodzonych w wyniku eksploatacji, będącego jego własnością. Ww. sprzęt zostanie Wykonawcy zwrócony po zakończeniu umowy. Cały sprzęt stanowiący własność Wykonawcy jest objęty jego ubezpieczeniem. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie w zakresie stosowania dostarczonego sprzętu, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie personelu Zamawiającego zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.
8. Miejscem dostawy dla zadania nr 1 jest Warszawa ul. Kartezjusza 2 - od 1 do 4 transportów rocznie oraz w sytuacjach nieprzewidzianych, na każde żądanie Zamawiającego w dni wolne od pracy.
9. Dla Zadania 2 transport od miejsca zakupu do wskazanego miejsca rozładunku: Warszawa - ul. Woronicza 19, Otwock - ul. Niemcewicza 2 oraz Wołomin - ul. 1 maja 36. Dostawy planowane są po 1-2 transporty tygodniowo do trzech punktów odbioru oraz w sytuacjach nieprzewidzianych, na każde żądanie Zamawiającego w dni wolne od pracy. Zamawiający nie wymaga, aby dostawa tlenu medycznego do trzech wskazanych lokalizacji odbyła się tego samego dnia.
10. Dla zadania nr 3 dostawy odbywać się będą zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie składanych zamówień (faksem, e-mailem lub na piśmie), złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Warszawa ul. Woronicza 19) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
11. Realizacja zamówienia nie może przekroczyć w sytuacjach awaryjnych więcej niż 4 godziny od momentu zgłoszenia niezależnie od dnia zgłoszenia (dla zadania nr 2).
12. Zamawiający wymaga, aby butle o pojemności 2 litrów pracowały pod ciśnieniem roboczym minimum 200 bar oraz wyposażone były w kołpaki przystosowane do przenoszenia butli przy ich użyciu, łatwe w demontażu (dotyczy zadania nr 2).
13. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się