Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, wskazującym na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %:

1. 3,0 kg -herbicyd - min. skład: dikamba 65,9 %, triasulfan 4,1%,
2. 95,0 l - herbicyd - min. skład: 2,4-D 180g/l, Aminopyralid-10g/l,florasulam 5g/l,
3. 90,0 l - herbicyd - min. skład: dikwat – 200 g/l,
4. 10,0 l - herbicyd- min. skład 2,4-D 344g/l, dikamba 120g/l,
5. 30,0 l - herbicyd - min. skład - fenoksaprop-P-etylu – 69 g/l,
6. 100,0 l -herbicyd - min. skład - pinoksaden – 50g/l,
7. 20,0 l - herbicyd - min. skład - linuron- 450g/l,
8. 6,0 l- herbicyd - min. skład - fluazyfop-P-butylowy– 150g/l,
9. 600,0 l - herbicyd - min. skład - glifosat– 360g/l,
10. 70,0 l -fungicyd - min. skład - epoksykonazol – 125 g/l,
11. 60,0 l - fungicyd - min. skład - tebukonazol – 430 g/l,
12. 130,0 l - fungicyd - min. skład - azoksystrobina – 250 g/l,
13. 252,0 l - fungicyd - min. skład - tiofanat metylowy – 500 g/l,
14. 45,0 l - fungicyd - min. skład - propikonazol – 250 g/l,
15. 3,0 l - fungicyd - min. skład -fenpropidyna – 450 g/l, propikonazol – 125 g/l,
16. 4,0 l - fungicyd - min. skład - tiofanat metylowy – 310 g/l, epoksykonazol – 187 g/l,
17. 32,0 l - zoocyd - min. skład - acetamipryd – 20%/l,
18. 35,0 l - zoocyd - min. skład - dimetoat – 400 g/l,
19. 2,0 l - zoocyd - min. skład - lambda-cyhalotryna- 100 g/l,
20. 9,0 l - zoocyd - min. skład - Cypermetryna 500- 500 g/l,
21. 15,0 l - regulator wzrostu - min. skład - chlorek chloromekwatu -750 g/l,
22. 125,0 l - regulator wzrostu - min. skład -chloromekwatu chlorek -750 g/l,
23. 18,0 l - regulator wzrostu - min. skład - trineksapak etylu -250 g/l,
24. 550,0 kg - nawóz dolistny wysokoskoncentrowany, zawierający mikro i makroskładniki w nawozie jednorodnym krystalicznym lub płynnym,min. skład Makroskładniki:azot-N ogólny – 18%, fosfor P2O5- 18%, potas K2O-18%, suma zawartości ww.makroskładników: 54,0 %, Mikroskładniki:magnez MgO -1,4%,siarka SO3 -2,8%,mangan Mn EDTA- 0,15 %,miedź Cu EDTA- 0,10 %,cynk Zn EDTA- 0,10 %,żelazo Fe EDTA- 0,15 %,molibden Mo-0,01%, Bor B-0,10 %, suma zawartości ww. mikroskładników:0,61 %,
25. 70,0 kg -nawóz dolistny wysokoskoncentrowany, zawierający mikroskładniki w nawozie jednorodnym krystalicznym lub płynnym, min. skład Mikroskładniki:mangan Mn EDTA-5,00 %,miedź Cu EDTA-3,00 %,cynk Zn EDTA-4,00 %,żelazo Fe EDTA- 0,70 %,molibden Mo-0,20 %,bor B-1,10 %, suma zawartości ww. mikroskładników:14,0 %,
26. 300,0 l- nawóz dolistny zawierający Bor, min. skład Bor-B – 15,00 %,
27. 108,0 l -adiuwant- regulator pH i twardości wody lub równoważny adiuwant - regulator pH i twardości wody lub równoważny,
28. 214,0 l - biostymulator - min. skład Makroskładniki:azot całkowity -1%,fosfor P2O5- 7 %,potas K2O-10%,Mikroskładniki:bor (B) -0,13 %,molibden (Mn) -0,05 %,żelazo (Fe EDTA)-0,20 %,mangan (Mn EDTA)-0,20 %,miedź (Cu EDTA)- 0,10 %,cynk (Zn EDTA)-0,20 %,wyciag z Ascophyllum Nodosum zawierającyauksyny,cytokininy,giberaliny, aminokwasy, witaminy w suchej masie – 15 %,
29. 125,0 l - środek pomocniczy – sklejacz do rzepaku - min. skład homopolimer beta-pinenu,
30. 20,0 l - środek pomocniczy – preparat do mycia opryskiwaczy substancja służąca do mycia opryskiwaczy.

Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego.Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta środków stanowiących przedmiot zamówienia.Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.1.2.1.1. SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone nawozy dolistne, środki ochrony roślin, sklejacz do rzepaku, środek do czyszczenia opryskiwaczy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu.Przedmioty umowy, o których mowa w 3.2. SIWZ wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 30 kwietnia 2017 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresach, transportem wykonawcy i na jego ryzyko.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ (30 części). Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się