Dostawa preparatu chwastobójczego

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa preparatu chwastobójczego
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

1.Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2.Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1, w tym:
1)określone w ust. 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże , że oferowane preparaty spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów,
2)określone w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązany są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3)aktualny odpis z właściwego rejestru jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
a ponadto:
5)na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 1) dodatkowo:
a)aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania
na torach kolejowych (termin ważności ŚWIADECTWA nie może być krótszy niż do 31.10.2017 r., to jest do zakończenia okresu oprysków)
lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym
nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /Instytut Kolejnictwa/,
b)zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie proponowanego środka,
c)etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
4.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 3)składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.Dokument, o którym mowa w ust. 4 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej winno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
9.Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument. W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości.
11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.W celu potwierdzenia, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami ochrony roślin wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Informacje o przeprowadzeniu negocjacji handlowych.

1.Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.
3.Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający przekaże Wykonawcom, biorącym udział w negocjacjach handlowych, wykaz zmian wynikających z negocjacji, na podstawie których Wykonawcy złożą ostateczną ofertę w formie zgodnej z dopuszczoną dla składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem negocjacji była tylko cena, Wykonawcę który nie przystąpił do negocjacji obowiązuje cena wskazana w ofercie sprzed negocjacji handlowych.
4.Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który pomimo zaproszenia do negocjacji handlowych nie przystąpił do nich, informację o zmianach jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonych negocjacji handlowych z pozostałymi Wykonawcami. Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzonych zmian. W przypadku braku złożenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu 2, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania.
5.Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki elektronicznej komunikacji, pod warunkiem posiadania takich możliwości przez Zamawiającego.
6.Miejsce, termin oraz formę złożenia ofert ostatecznych określa Zamawiający w WZ lub zapraszając do negocjacji handlowych.
7.Oferta ostateczna danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, nie może być mniej korzystna od tej, którą złożył on przed negocjacjami handlowymi.


Zmiany w treści Warunków zamówienia.

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszych Warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejsze Warunki zamówienia. Jeżeli Warunki te były opublikowane za stronie internetowej, zmianę zamieszcza również na tej stronie.


Informacje o unieważnieniu postępowania.

1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu zakupowym od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2)cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)dalsze prowadzenie postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4)postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy zakupowej lub ramowej.
2.Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania zakupowego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców. W przypadku unieważnienia postępowania zakupowego na etapie, gdy Zamawiający nie zna Wykonawców, zawiadomienie należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa preparatu chwastobójczego - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa preparatu chwastobójczego:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-03-24 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: IZ Poznań - ISE Poznań Franowo
ul. Piwna 6, 61- 065 Poznań
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.04.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Poznań
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-15

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodległości 8 61-875 Poznań (Sekretariat - pokój 201) Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodległości 8 61-875 Poznań


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się