Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne przygotowywanie i dostarczanie: dwudaniowych obiadów (posiłki gorące) dla potrzeb:
1) Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Fabrycznej 19,
2) Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Zbocze 2a.

3. Zamówienie obejmuje przygotowanie około 11 880 szt. dwudaniowych obiadów (posiłki gorące).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
5. Sposób przygotowania posiłków oraz transport będą odpowiadać najwyższym standardom. Będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25.08. 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 roku, poz. 149 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwudaniowe obiady 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt przypadających w te dni) pod wskazany w pkt. 2.
7. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie własnym transportem w przeznaczonych do tego celu pojemnikach - termosach będących własnością Wykonawcy, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw,

8. Zamawiający będzie informował każdorazowo Wykonawcę o ilości dostarczanych posiłków do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym dostawę. W przypadku dostaw przypadających w poniedziałki, Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w piątek poprzedzający dostawę na podane w ofercie przez Wykonawcę numery faksu lub adres poczty elektronicznej.
9. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych,
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych,
- umiarkowane stosowanie mięsa (czerwonego),
- stosowanie mięsa drobiowego,
- stosowanie ryb,
- umiarkowane stosowanie cukru i soli,
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.

10. Przy przygotowywaniu posiłków, należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup.
11. W przypadku obiadów posiłki powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii 850 kcal,
- udział energii z białka nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku,
- udział białka zwierzęcego średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku,
- udział energii z tłuszczu do 30%

12. Każdy obiad będzie składał się z dwóch dań w tym:
a) zupa 500 ml. - przygotowana na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach. Zupa doprawiona będzie nisko tłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażką,
b) drugie danie: danie mięsne, danie rybne, danie mączne (pierogi, kopytka, placki itp.),
c) dodatki w postaci kaszy, ryżu, ziemniaków, makaronu (zamiennie), surówek lub jarzyn.

13. W tygodniu (pięć dni roboczych) obowiązywać będzie następująca gramatura posiłków – obiadów:
- trzy dania mięsne (100g porcja po przygotowaniu) stosując naprzemiennie trzy różne techniki kulinarne,
- jedno danie jarskie (200g dania+ 50 g dodatek) typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z sosem, pierogi z zasmażką,
- jedno danie rybne (100 g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, kotlet rybny,
- dodatek skrobiowy (200g porcja po przygotowaniu) naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron, kasza,
- dodatek owocowo – warzywny (150g porcja po przygotowaniu) naprzemiennie gotowany i surowy,
- w przeciągu dziesięciu dni roboczych (dwóch tygodni) dania nie mogą się powtórzyć.

14. Posiłki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień.
16. Wykonawca zapewni termosy do dowożenia posiłków.
17. Wykonawca będzie nieodpłatnie przechowywał próbki, odpowiednie gramatury danej potrawy dla celów badań przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Wykonawca po każdej dostawie będzie mył i dezynfekował opakowania, w których będzie dostarczał posiłki.
19. Wykonawca będzie zabierał pozostałości posiłków.
20. Wykonawca zachowa należytą staranność przy realizacji zobowiązań zamówienia.
21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
22.1. stwierdzenia nieświeżości dostarczonych posiłków,
22.2. dostarczenia posiłków w terminach innych niż uzgodniony z Zamawiającym,
22.3. dostarczenia ilości posiłków niezgodnych z zamówieniem.
23. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony odbiór dostaw posiłków przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
24. Wykonawca będzie wystawiał faktury na koniec każdego miesiąca po dokonaniu dostaw, na podstawie zestawienia załączonego do faktur.
25. Należność za dostarczone posiłki Wykonawca będzie ustalał każdorazowo w oparciu o cenę jednego posiłku pomnożoną przez dostarczoną ilość.
26. Płatność za dostawy nastąpi, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.
27. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
28. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczanych posiłkach Zamawiający odmówi ich przyjęcia i faksem lub pocztą e-mail zgłosi reklamację Wykonawcy.
29. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.
30. Wykonawca w ciągu 2 godzin wymieni towar na inny, odpowiadający Zamawiającemu.
31. W przypadku nie dotrzymania terminu wymiany,o którym mowa w pkt. 30., Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy posiłki.
32. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości i w sytuacjach określonych poniżej.
33. Przez nie wykonanie zamówienia strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn.
34. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.
35. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
35.1. za każdy przypadek nie dostarczenia dostawy w wyznaczonym terminie – w wysokości 2% wartości brutto każdego zamówienia,
35.2. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
35.3. w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

36. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
37. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.
38. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu.
39. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu także w następujących przypadkach:
39.1. w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania umowy,
39.2. w przypadku, gdy Wykonawca będzie się opóźniał z realizacją dostaw w taki sposób, że trzykrotnie nie dotrzyma ich terminu realizacji,
39.3.w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar niezgodny z wymogami Zamawiającego.

40. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot zamówienia dopuszczalna będzie jedynie w przypadku zmiany stawki VAT

41. Zmiany treści umowy nie wymagać będzie:
41.1. zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy,
41.2. zmiana danych teleadresowych stron,
41.3. zmiana danych rejestrowych stron.

42. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna:
42.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadeklarował w ofercie ile osób, będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, w wymiarze co najmniej ½ etatu na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących jak największą liczbę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy w wymiarze co najmniej ½ etatu na podstawie umowy o pracę, tj. maksimum punktów otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje najwyższa liczbę pracowników zatrudnionych w okresie obowiązywania umowy w wymiarze co najmniej ½ etatu na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Złożenie deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia. Podając liczbę osób, Wykonawca powinien uwzględnić zapisy opisu przedmiotu zamówienia.
42.2. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby osób, Wykonawca zapłaci kare umowną, w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy, za każdą wskazaną osobę.
42.3. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli realizacji postanowień pkt. 42.1. i w związku z tym będzie miał prawo m.in. do żądania przedstawienia zanonimizowanej umowy w terminie 3 dni.
42.3. Wymagania stawiane osobie bezrobotnej musza być adekwatne do czynności, które będzie ona wykonywała nie mogą być zbyt wygórowane.
42.4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobą lub osobami wskazanymi przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się nawiązać stosunek pracy z inną osobą, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się