Dostawa MEG 50% Glikolu monoetylenowego inhibitowanego

» Opis zapytania

Dostawa MEG 50% Glikolu monoetylenowego inhibitowanego

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Kwota wadium wynosi 2 000 zł

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto - 100 %

Warunki uczestnictwa:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną dostawę glikolu ( MEG ) inhibitowanego o łącznej wartości min. 40 000 zł netto.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 209
Otrzymanie drogą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany drogą elektroniczną lub pocztową

Miejsce wykonania:
KRNiGZ Dębno, Barnówko, 74-400 Dębno

Miejsce składania ofert:
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przergów i Umów (pokój 209)

Uwagi:
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się