DOSTAWA NAWOZÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I: mocznik minimum 46% N w ilości 125,5 ton (słownie: sto dwadzieścia pięć ton 500 kilogramów) pakowany w 50 kg workach lub 500 kg big-bagach,
2) CZĘŚĆ II: superfosfat wzbogacony minimum 40% P2O5 w ilości 126,5 ton (słownie: sto dwadzieścia sześć ton 500 kilogramów) pakowany w 50 kg workach lub 500 kg
big-bagach,
3) CZĘŚĆ III: wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 950 ton (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach,
4) CZĘŚĆ IV: sól potasową minimum 60% K2O w ilości 53 ton (słownie: pięćdziesiąt trzy tony), pakowany w 50 kg workach lub 500 kg big-bagach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
3. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać termin przydatności do użycia nie krócej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały
zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się