Dostawa narzędzi i akcesoriów malarskich

» Opis zapytania

Dostawa zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia dla Zad. nr 2:Dostawa narzędzi i akcesoriów malarskich.
I.Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,
2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
Ocena spełnienia wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 2 poniżej metoda spełnia (1) – nie spełnia(0).
2.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą skany następujących dokumentów:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia),
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia),
3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3) powyżej.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3) składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.3 i 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2), 3) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7.Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do swej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
II.Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
III.Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe zgodnie z sekcją XIII Warunków Zamówienia.
Wraz z oferta proszę złożyć wypełniony załącznik nr 1 do WZ -OPZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się