ZAKUP I DOSTAWY W CZĘŚCIACH SUROWIC, ODCZYNNIKÓW, SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

» Opis zapytania

1) Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa w roku 2017 materiałów laboratoryjnych w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 2 a, b, c i d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ) pogrupowanych w czterech pakietach obejmujących odpowiednio:
Pakiet I - surowice wykorzystywane do prowadzenia testów różnicujących (złącznik 2a).
Pakiet II - organiczne i nieorganiczne odczynniki chemiczne (złącznik 2b).
Pakiet III - szkło laboratoryjne (złącznik 2c).
Pakiet IV - drobny sprzęt laboratoryjny (złącznik 2d).
(CPV 24.30.00.00-7, 33.69.63.00-8, 19.52.0000-7, 33.79.30.00-5, 33.19.25.00-7)
2) Odczynniki nieorganiczne muszą być chemicznie czyste i spełniać warunek cz.d.a. (czyste do analiz). Odczynniki będące przedmiotem postępowania (nieorganiczne i organiczne) powinny być zaopatrzone w karty charakterystyki ze scenariuszem narażenia oraz świadectwa jakości. Wszystkie instrukcje i zakresy stosowania artykułów na etapie realizacji dostaw muszą być przetłumaczone na język polski.
Surowice i inne odczynniki, dla których wymagana jest niska temperatura przechowywania
i transportu powinny dotrzeć do Zamawiającego maksymalnie w ciągu trzech dni od daty wysłania oraz powinny być pakowane w pojemniki wyłożone wkładami utrzymującymi niską temperaturę.
Surowice, odczynniki i antybiotyki powinny mieć okres przydatności do użycia wynoszący:
a/ co najmniej 11 miesięcy od momentu dostawy do odbiorcy dla odczynników o 12
miesięcznym okresie przydatności do użycia)
b/ co najmniej 22 miesiące od momentu dostawy do odbiorcy dla odczynników o 24
miesięcznym okresie przydatności do użycia)
c/ najmniej 33 miesiące od momentu dostawy do odbiorcy dla odczynników o 36
miesięcznym okresie przydatności do użycia).
Surowice i odczynniki powinny być dostarczane do odbiorcy wraz z certyfikatem potwierdzającym jakość z określeniem daty ważności, kartą charakterystyki oraz instrukcją stosowania w języku.

3) W stosunku do surowic i odczynników wyspecyfikowanych w Pakiecie nr I oraz Pakiecie nr II załącznika nr 2b do SIWZ i opatrzonych numerami katalogowymi oraz nazwami producentów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, który przedłoży zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem, że oferowane surowice i odczynniki zapewniają uzyskiwanie wiarygodnych
i powtarzalnych wyników badań przy ich stosowaniu w ramach metodyk Centralnego Laboratorium Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu opracowanych w oparciu,
o obowiązujące w UE oraz przez EPPO standardy wymagające stosowania odczynników chemicznych wysokiej jakości oraz, że ich stosowanie nie będzie powodować konieczności optymalizacji metod badawczych lub, że oferowane surowice i odczynniki zostały zwalidowane
i zatwierdzone do użytku w laboratoriach kraju / ów UE, a otrzymywane wyniki z zastosowaniem oferowanych surowic i odczynników będą uznawane przez organizacje ochrony roślin w tych krajach za wiarygodne. Wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty ewentualnych ekspertyz związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Brak zaświadczenia stwierdzającego równoważność oferowanych surowic
i odczynników oraz zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego
z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Pod pojęciem równoważności w odniesieniu do Pakietu nr III „Szkło laboratoryjne”
w pozycjach 2,3, 4, 5 umieszczono zapis „ROTH lub równoważne”, co oznacza, że szkiełka muszą być wysokiej jakości gwarantującej pełną przeźroczystość, brak smug zabrudzeń i jakichkolwiek zanieczyszczeń powodujących sklejanie się ich w opakowaniu.
W pozycji 22,23 Pakietu IV umieszczono zapis „SARSTEDT lub równoważne” tzn.,
że kubki i pasujące do nich wieka powinny być wykonane z polistyrolu, białe, o wytrzymałości
na zgniatanie nie mniejszej niż podane przykładowo. Pozycja 29 Pakiet IV – Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowane ręczniki papierowe posiadały chłonność nie mniejszą niż podane przykładowo.
4) W przypadku Pakietu IV „Drobny sprzęt laboratoryjny” nazwę producenta podano
w pozycjach dotyczących zakupu elementów składowych aparatury konkretnej firmy będącej na wyposażeniu laboratorium.
5) Wykonawca odbierze od Zamawiającego opakowania po odczynnikach chemicznych dostarczonych Zamawiającemu. Wykonawca dokona odbioru opakowań, o których mowa dwukrotnie w ciągu roku na podstawie dokumentu zawierającego zestawienia pustych opakowań do zwrotu, sporządzonego przez Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego (LW) w Sieradzu. Miejscem odbioru odpadów będzie LW w Sieradzu, ul. POW 29.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większej ilości artykułów wyspecyfikowanych w pakiecie/pakietach do 20% wartości zamówienia podstawowego, w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia okoliczności. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się