Dostawa sprzętu AGD

» Opis zapytania

Dostawa sprzętu AGD szczegółowo opisanego w OPZ.
Wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia),
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia),
3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się