Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

» Opis zapytania

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –RIT.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej - załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w formularzu ofertowym pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które charakteryzują zamawiane produkty oraz występuje odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 oraz art.30 ust.4 ustawy, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane w SIWZ, opisane w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych (załączniki od nr 1 do SIWZ).
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny
i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1089).
8. Zamawiający wymaga, by wykonawca zobowiązał się odbierać zgłoszenia o awarii pod wskazanym numerem telefonu, faksu lub adresem e-mail od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zamawiającego wskazanych w Rozdziale 1 SIWZ.
9. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich i innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
10. Dostawa sprzętu do siedziby Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach zostanie potwierdzona pisemnie protokołem zdawczo-odbiorczym ilościowym, a następnie jakościowym wg zasad określonych w projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
11. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.

12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i dane techniczne w języku polskim.

14. Warunki realizacji zamówienia określa również projekt umowy stanowiący – Załącznik nr 6 do SIWZ.

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

17. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm).

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

18. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42- 310 Żarki.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV

39221000-7 Sprzęt kuchenny
39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki
39711211-1 Miksery kuchenne
39711420-9 Płyty grzewcze

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.