Naprawa dwóch sztuk siłowników górnych prasy GEISMAR

» Opis zapytania

Naprawa siłownika górnego prasy GEISMAR znajdującej się w sekcji IMZ3 ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy.
1 szt.- wymiana oprawy pierścienia zgarniającego, poprawa powierzchni uszczelniającej dolnego przyłącza.
2 szt.-wymiana oprawy pierścienia zgarniającego, wymiana tłoczyska, wymiana uszczelniaczy w dławicy.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3 powyżej),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Gastronomia, catering, hotelarstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.