Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach – 2 części

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest postawienie, przebudowa pieców i trzonów kuchennych oraz wyburzenie pieców a także wykonanie fundamentów pod piec oraz wymiana rur zapiecowych.
Przeważającą część przedmiotu zamówienia stanowi postawienie i przebudowa pieców oraz przebudowa i postawienie trzonów kuchennych o kubaturze 0,5 m³. Przyjęte do wyceny ilości w szt./kpl./m3 w poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 2 części.
2. Podane ilości każdej części zamówienia są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Realizacja zamówienia będzie odbywała się pojedynczymi zleceniami wykonania robót zduńskich zgodnie z potrzebami najemców, a rozliczana powykonawczo. Wykonawca, w każdej chwili, przez cały okres realizacji zamówienia, musi być w gotowości do realizacji zamówienia tzn. musi dysponować odpowiednią ilością pracowników aby rozpocząć wykonania zleceń w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń do końca terminu obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pkt 4).
3. Odbiór robót nastąpi każdorazowo po wykonaniu robót budowlanych w jednym lokalu.
4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
dla części 1 – 75.000,00 zł (brutto);
dla części 2 – 75.000,00 zł (brutto).
Kwoty te stanowią maksymalną wartość umowy i zostaną wpisane w § 5 ust. 3 umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załącznikami, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zduńskich (załącznik nr 1 do wzoru umowy), przedmiary robót dla przebudowy, postawienia oraz wyburzenia pieca, wykonania fundamentu pod piec a także przebudowy i postawienia trzonu kuchennego, wymiany rury zapiecowej – odpowiednio dla danej części zamówienia załącznik nr 6 lub 6A do SIWZ.
6. Wykonawca winien dostarczyć instrukcję przepalania pieców i trzonów kuchennych oraz przekazać ją użytkownikowi lokalu za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opinię kominiarską po zakończonych pracach, a koszty należy uwzględnić w kosztach pośrednich.
7. Koszt zabezpieczenia pomieszczenia gdzie wykonywane będą roboty zduńskie, jak również wywiezienie i utylizację gruzu należy uwzględnić w kosztach pośrednich.
8. Wymagana przez Zamawiającego rękojmia wynosi 3 lata, okres gwarancji na przebudowane piece i trzony kuchenne, wykonane fundamenty pod piec oraz rury zapiecowe 3 lata. Natomiast okres gwarancji na nowo wykonane piece i trzony kuchenne stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVIII pkt 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2017 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.