Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli

» Opis zapytania

Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem gazów medycznych wraz z wydzierżawieniem zbiornika kriogenicznego i butli gazów medycznych w ilościach:
1) Tlen medyczny ciekły - 125 400 kg
2) Tlen medyczny sprężony butla 10,7 m3 - 36 szt.
3) Tlen medyczny sprężony butla 6,4 m3 - 2 730 szt.
4) Tlen medyczny sprężony butla 1,6 m3 - 27 szt.
5) Tlen medyczny sprężony butla poniżej 1,6 m3 - 48 szt.
6) Laparox C / Dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg - 195 szt.
7) Podtlenek azotu medyczny 7 kg - 60 szt.
8) Dzierżawa butli z tlenem medycznym 10,7 m3 - 26 280 szt.
9) Dzierżawa butli z tlenem medycznym 6,4 m3 - 93 075 b/d
10) Dzierżawa butli z tlenem medycznym 1,6 m3 - 7 665 b/d
11) Dzierżawa butli z tlenem medycznym poniżej 1,6 m3 - 10 950 b/d
12) Dzierżawa butli gazy medyczne Laparox C/ dwutlenek węgla - 13 140 b/d
13) Dzierżawa butli z podtlenkiem azotu - 7 665 b/d
14) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego 3t wyposażonego w system telemetrii - 36 miesięcy
(Przez system telemetrii należy rozumieć system zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej).
Wykonawca we własnym zakresie dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejącej instalacji rozprowadzającej i uruchomi zbiornik kriogeniczny przekazując go Wykonawcy do użytkowania w terminie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.
Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie gazy medyczne, zbiornik kriogeniczny i butle powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem.
Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć Certyfikat analityczny tlenu medycznego potwierdzający czystość sprężonego tlenu medycznego i Świadectwo kontroli jakości dwutlenku węgla medycznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym.
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna winna być przeprowadzona w godzinach pracy Zamawiającego tj. 08.00 – 15.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do odbycia wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pan Robert Kielar tel. 84 664 44 11 do 19 w 401

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się