Usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2018, ZP39-169014

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2017.
Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy
w ramach organizowanych spotkań przez Zamawiającego.
W zleceniu Zamawiający określi na 3 dni przed spotkaniem termin, miejsce, liczbę uczestników, zakres usługi restauracyjnej tj. zestaw zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie zmian w posiłkach wchodzących w skład danego zestawu jednakże tylko na podstawie wcześniejszych uzgodnień i warunków wskazanych przez Zamawiającego.
Rozliczenie za poszczególne usługi nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkanie (tj. Sękocin Stary),
- świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
- przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
- przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
- świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców platerowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych (chyba, że w danym zestawie menu w pozycji „dodatkowe wymagania” przedstawione są inne wymagania),
- estetycznego podawania posiłków,
- dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania,
- zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania,

Wykonawca składając ofertę zapewni także spełnienie poniższych warunków:
-Stoły koktajlowe typowe wysokie do konsumpcji (wraz z nakryciem, ilość do uzgodnienia w zależności od ostatecznej liczby gości) lub inne, w zależności od ustaleń z Zamawiającym dotyczącym konkretnego zadania
Dekoracje florystyczne oraz serwetki
-Wszystkie dania oraz napoje gorące zostaną podane w naczyniach ceramicznych, napoje zimne będą serwowane w szklankach, a do konsumpcji zostaną przygotowane metalowe sztućce.
-Użyta zastawa stołowa oraz obrusy będą czyste i nieuszkodzone,
-Wykonawca zapewni transport przedmiotu umowy przystosowanym do przewozu żywności środkiem transportu na miejsce świadczenia usługi, obsługi technicznej w zakresie przygotowania, a także uprzątnięcia,
-Wszystkie posiłki zapewnione przez wykonawcę muszą być świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi oraz charakteryzować się wysoką jakością i estetyką podania,
Wykonawca dostarczy należytą ilość naczyń i sztućców stosowną do zamówienia,
Odbiór sprzętu i naczyń oraz uprzątnięcie .

Zobowiązania Zamawiającego i pozostałe warunki:
Zamawiający dokonywać będzie zlecenia telefonicznie lub e-mailem, w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed planowanym terminem w jakim zamierza skorzystać z usług Wykonawcy;
Zamawiający ustala, że rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane będą wyłącznie według cen i na podstawie Formularza Ofertowego dołączonego do oferty(który stanie się również integralną częścią umowy).
Wykonawca winien w ceny wliczyć usługi serwisowe, za które Zamawiający nie będzie zobowiązany ponosić kosztów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się