Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes - KOM” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
Zakres ilościowy realizacji usługi:
1) Liczba dni w trakcie których będzie świadczona usługa cateringowa – 75 dni
2) Jednostkowa liczba osób (liczebność jednej grupy), na rzecz których będzie świadczona usługa cateringowa - min. 7 osób, max. 15 osób.
3) Minimalna liczba osobodni – 5 183 osobodni
4) Maksymalna liczba osobodni – 10 365 osobodni.
Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
* czynności związane z przygotowaniem posiłków, w szczególności przygotowywanie lunchu.
1.1 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1.2 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
1.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez wykonawcę lub podwykonawcę przepisów prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, wykonywane były między innymi przez co najmniej 2 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej na okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
2.1 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia tych osób będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.
2.2 Na potwierdzenie wymogu opisanego w pkt. 2 specyfikacji Wykonawca składa stosowne oświadczenie w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się