Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych: Część I zamówienia – realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 13 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia, Część II zamówienia – realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 21 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych: Część I zamówienia – realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 13 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia, Część II zamówienia – realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 21 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia osobno, a także na wszystkie części. 2. Wykonawca ma obowiązek dysponowania lokalem gastronomicznym, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, na czas trwania zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował oddzielnym lokalem, w którym będą jedynie wydawane i spożywane posiłki, Wykonawca musi posiadać dodatkowo zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie posiłków obiadowych przez Wykonawcę w tym lokalu, a także posiadać zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorących posiłków dla dorosłych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w stołówce/w lokalu gastronomicznym, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Torunia. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zestawów obiadowych, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe gminy w tym zakresie. 6. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 % szacunkowej ilości zestawów obiadowych. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. 7. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt.III.6 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 8. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 1100 kcal. 9. Zestaw obiadowy składający się co najmniej 2 dań, w tym z zupy o pojemności nie mniejszej niż 300 ml. 10. Możliwość dokonania wyboru zestawu obiadowego (z co najmniej 2 zestawów), w tym zestawu dietetycznego. 11. Wydawanie zestawów obiadowych każdego dnia tygodnia w godzinach od 12:00 do 16:00 i zapewnienie miejsca do ich spożycia, w którym obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu w godzinach wydawania posiłków, dopuszczone do użytkowania przez odpowiednie służby. 12. W uzasadnionych przypadkach dostarczanie zestawu obiadowego do miejsca zamieszkania klienta. 13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie istotnych warunków umownych, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest: – do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno - epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia; – zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy kucharza, na czas trwania zamówienia (wymagania dot. zatrudnienia zostały określone w pkt. 19 niniejszego rozdziału);
– przygotowania posiłków zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zasadami racjonalnego żywienia i przestrzegania norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 14. Wspólny słownik zamówień CPV: Główny przedmiot: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków Dodatkowy przedmiot: 55320000-9 Usługi podawania posiłków 55322000-3 Usługi gotowania posiłków 15. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 19.1 W przypadku konieczności zatrudnienia osób w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Warunek ten zostanie spełniony po zatrudnieniu na umowę o pracę kucharza. 19.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi i okazania umów o pracę. 19.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę kucharza. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 19.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie istotnych warunków umownych oraz możliwości rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia . Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia kucharza na podstawie umowy o pracę. 19.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się