Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r”. Przedmiot zamówienia to usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu - na potrzeby wychowanków internatu – całodobowego wyżywienia składającego się
z I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji.
Zamawiający planuje, że:
•Dziennie należy dostarczyć posiłki dla około 87 wychowanków internatu,
•Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków.Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy telefonicznie w dniu poprzedzającym do wspólnie uzgodnionej godziny.
•Dostawa posiłków będzie się odbywać począwszy od dnia 02 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Całodzienne wyżywienie dla około 59 osób całotygodniowo oraz dla około 28 osób od poniedziałku do czwartku całodzienne wyżywienie, natomiast w piątki lub dni poprzedzające dzień wolny dla około 28 osób bez podwieczorka i kolacji.
•W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłków odbędzie się o innych godzinach – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
•Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis wraz z podaniem gramatury oraz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
•Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
•Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 29 czerwca 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
•Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.
•Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
•Do przygotowywania posiłków Wykonawca będzie używał produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.
•Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych, z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
•Temperatura gorących posiłków powinna wynosić odpowiednio:
- gorące zupy: +75oC
- gorące drugie dania: +630C
•Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
•Posiłki winny być dostarczane do internatu środkiem transportu Wykonawcy dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia młodzieży, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
•Posiłki winny być podawane w naczyniach jednorazowych wraz z podaniem worków do pakowania zużytych naczyń jednorazowych.
•Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków wychowankom internatu.
•Wykonawca zobowiązany jest do zabierania zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację odpadów i śmieci.
•Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.
•Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie młodzieży przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
•W celu realizacji umowy, Wykonawcy zostaną udostępnione w internacie pomieszczenia niezbędne do wydawania posiłków oraz odbioru brudnych naczyń.
•Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie użytkowania udostępnionych pomieszczeń.
•Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionej młodzieży.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2016 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się