Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 02-01-2017 r. do 29-12-2017 r.

» Opis zapytania

Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą być gorące i mieć formę dwudaniowego zestawu obiadowego przygotowane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz właściwymi przepisami i zasadami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wymaganymi prawem dla przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się podawania posiłków w punktach ich spożywania w naczyniach jednorazowych.
Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dn.25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
Osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, określone w ustawie z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz.947 z 2013 r. z późn. zm.)
Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, zapewnić nie mniej niż 1100 kcal w tym:
a) białko stanowić ma ok. 12% posiłku,
b) węglowodany ok. 48% posiłku,
c) tłuszcze ok. 30% posiłku
d) pozostałe: cukry proste, witaminy i mikroelementy.
5. Ustala się gramaturę posiłków dla:
a) zupa – min. 250ml,
b) drugie danie – min. 400 g,
c) napój min. 200 ml.
Jadłospis musi być zróżnicowany. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) w przypadku zupy - pieczywa (min. 3 kromki chleba lub 2 bułki),
b) w przypadku drugiego dania - przynajmniej 3 razy w tygodniu do podania porcji mięsa, ziemniaków (zamiennie kasza lub ryż) i surówki /gotowanych warzyw, napoju;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość podania jako drugiego dania posiłku typu: pierogi, krokiety, naleśniki, kopytka lub makaron z sosem, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu;
d) Zamawiający dopuszcza podanie wyłącznie zupy z mięsnym wkładem oraz pieczywa (min. 3 kromki chleba lub 2 bułki) oraz napoju, nie częściej niż raz w tygodniu z zastrzeżeniem spełnienia wymogów o których mowa w pkt III.4.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przesyłanie do akceptacji Zamawiającego tygodniowego jadłospisu (do godz. 12:00 każdego piątku tygodnia poprzedzającego jego realizację), z podaniem gramatury i kaloryczności posiłków. Jadłospis może zostać przesłany drogą elektroniczną. Brak uwag ze strony Zamawiającego do 15:30 dnia w którym przesłano jadłospis uważany będzie za jego akceptację.
Posiłki będą wydawane przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 12:00 – 16:00 osobom, którym MOPR przyznał posiłek decyzją administracyjną, po okazaniu przez uprawnionego dowodu tożsamości.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób uprawnionych do pobierania posiłków.
Szacunkowa liczba osób korzystających z posiłków wynosi ok. 120 osób dziennie z wyjątkiem miesiąca lipca w którym liczba ta wynosi ok. 180 osób. Szacowana ilość posiłków wynosi 31 000. Zamawiający uiści należność za faktycznie wydane posiłki i nie ponosi odpowiedzialności za koszt przygotowanych i niewykorzystanych posiłków.
Wykonawca zapewnia możliwość jednoczesnego spożywania posiłków dla 30 osób uprawnionych objętych usługą, w przypadku wskazania jednego punktu wydawania i spożywania posiłków. Liczba ta wynosi 20 w przypadku wskazania więcej niż jednego punktu wydawania i spożywania posiłków, w stosunku do każdego z punktów. Czas oczekiwania na posiłek, przy założeniu jednoczesnego spożywania przez 30 lub 20 osób, nie może przekraczać 20 minut. Posiłki będą samodzielnie odbierane przez osoby uprawnione.
Punkty wydawania i spożywania posiłków muszą być zlokalizowane na terenie Miasta Słupska. Co najmniej dwa punkty wydawania i spożywania posiłków muszą znajdować się na obszarze wyznaczonym w załączniku nr 9 do SIWZ. Poza wskazanym obszarze mogą znajdować się inne punkty. Zamawiający nie określa maksymalnej ilości punktów wydawania i spożywania posiłków. W przypadku lokalizacji punktu na skrzyżowaniach ulic/przejazdów kolejowych, które leżą na granicach wyznaczonego obszaru, Zamawiający w celu określenia czy dany obiekt spełnia wymogi Zamawiającego, tzn. czy znajduje się na wymaganym obszarze wyznaczonym w załączniku nr 9 do SIWZ, przyjmie jako spełniające wymogi te obiekty, które zlokalizowane są do skrzyżowania/przejazdu kolejowego (powyższe dotyczy tylko skrzyżowań leżących na wyznaczonej granicy obszaru, na którym zlokalizowana ma być punkt).
Wykonawca musi dysponować odpowiednio zorganizowanym i przygotowanym lokalem odpowiadającym wymogom sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPID-u na prowadzenie działalności gastronomicznej ze wskazaniem podstawy dysponowania, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki, oraz stan zatrudnienia pozwalający na terminowe i właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował oddzielnym lokalem, w którym będą jedynie wydawane i spożywane posiłki, Wykonawca musi posiadać dodatkowo zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie posiłków obiadowych przez Wykonawcę w tym lokalu.
Zamawiający nie dopuszcza zlokalizowania punktu w którym będą wydawane i spożywane posiłki przez osoby uprawnione o których mowa pkt 10 na terenie placówek edukacyjno ― oświatowo ― opiekuńczych (np.: żłobki, przedszkola, szkoły i szkoły wyższe) oraz placówek opieki zdrowotnej.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz za szkody wyrządzone Wykonawcy lub innym osobom przez osoby uprawnione do spożywania posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki objęte przedmiotem zamówienia we własnych obiektach z użyciem własnych urządzeń, materiałów i produktów oraz będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się