Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest postawienie, przebudowa pieców i trzonów kuchennych oraz wyburzenie pieców a także wykonanie fundamentów pod piec oraz wymiana rur zapiecowych.

2. Przeważającą część przedmiotu zamówienia stanowi postawienie i przebudowa pieców oraz przebudowa i postawienie trzonów kuchennych o kubaturze 0,5 m³. Przyjęte do wyceny ilości w szt./kpl./m3 w poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje:

1) Postawienie pieców o kubaturze 0,74 m3 - 20 szt. (typ A-1)

2) Postawienie pieców o kubaturze 0,84 m3 - 2 szt. (typ B-1)

3) Postawienie pieców o kubaturze 0,95 m3 - 1 szt. (typ B-2)

4) Postawienie pieców o kubaturze 1,14 m3 - 1 szt. (typ C-1)

5) Przebudowę pieców (przyjęto 58 piece o średniej kubaturze 0,74 m3) - 42,92 m3

6) Przebudowę trzonów kuchennych (przyjęto 2 trzony o kubaturze 0,5 m3) - 1,0 m3

7) Postawienie trzonów kuchennych (przyjęto trzony o kubaturze 0,5 m3) - 3 szt.

8) Wyburzenie (przyjęto 20 pieców o kubaturze 0,74 m3) - 14,80 m3

9) Wykonanie fundamentów pod piec - 15 kpl.

10) Wymianę rury zapiecowej - 6 szt.

4. Podane ilości są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót zduńskich zgodnie z potrzebami najemców, powykonawczo. Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń do końca terminu obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pkt 6).

5. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 219.999,87 zł (brutto).

6. Odbiór robót nastąpi po wykonaniu robót budowlanych w jednym lokalu.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ wraz z załącznikami, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zduńskich załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary robót dla przebudowy, postawienia oraz wyburzenia pieca, wykonania fundamentu pod piec a także przebudowy i postawienia trzonu kuchennego, wymiany rury zapiecowej - odpowiednio załączniki nr 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i do SIWZ.

8. Wykonawca winien dostarczyć instrukcję przepalania pieców i trzonów kuchennych oraz przekazać ją użytkownikowi lokalu za potwierdzeniem odbioru.

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opinię kominiarską po zakończonych pracach, a koszty należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

10. Koszt zabezpieczenia pomieszczenia gdzie wykonywane będą roboty zduńskie, jak również wywiezienie i utylizację gruzu należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

11. W trakcie realizacji robót:

1) Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego pieca o kubaturze 0,74 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

2) Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego pieca o kubaturze 0,84 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

3) Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego pieca o kubaturze 0,95 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

4) Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego pieca o kubaturze 1,14 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

5) Rozliczenie robót zduńskich polegających na przebudowie (przestawieniu) pieca pokojowego (załącznik 9d do SIWZ) i trzonu kuchennego (załącznik 9e do SIWZ) nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o wskaźniki i ceny jednostkowe nakładów rzeczowych określonych w ofercie. Do wyliczeń przebudowy pieca kaflowego należy stosować KNR 4-01 1001-05 a do trzonu kuchennego KNR 4-01 1003-02 zgodnie z rzeczywistym zużyciem materiałów.

6) Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego trzonu kuchennego o kubaturze 0,5 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

7) Rozliczenie robót zduńskich polegających na wyburzeniu pieca nastąpi w oparciu o przemnożenie ceny jednostkowej wyburzenia 1 m3 pieca przez rzeczywisty obmiar wyburzonego pieca.

8) Rozliczenie robót zduńskich polegających na wykonaniu fundamentu pod piec nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

9) Rozliczenie robót zduńskich polegających na wymianie rury zapiecowej nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie.

12. Jeżeli, STWiOR oraz przedmiary robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR i przedmiaru robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.

13. Tam, gdzie w STWiOR oraz przedmiarach robót, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWIOR i przedmiaru robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.

14. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi na przebudowane piece i trzony kuchenne, wykonane fundamenty pod piec oraz rury zapiecowe - 36 miesięcy, okres gwarancji na nowo wykonane piece i trzony kuchenne zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2016 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się