Doposażenie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - II

» Opis zapytania

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:

1) Część nr I - dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych min.

a) mebli,

b) pomocy dydaktycznych,

c) zabawek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna nr 7a.

3) Część II: dostawa i montaż sprzętu:

a) sprzęt elektroniczny,

b) zestawów komputerowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna nr 7b.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części uwzględniający potrzeby Zamawiającego zawarty został w specyfikacji technicznej zawierają Załączniki nr: 7a, 7b.

2. Dodatkowe informacje:

a) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych - przedszkola,

b) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,

c) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

d) w przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu,

e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą,

f) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,

g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego na jego koszt,

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego,

i) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem,

j) wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta -zgodnie ze wskazaniem w specyfikacji technicznej (załącznik nr 7 a, b).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2014 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Meble
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.