Zakup narzędzi i podzespołów

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup narzędzi i podzespołów (należy wycenić wszystkie pozycje z załącznika "Opis przedmiotu zamówienia")
Opis: Zakup narzędzi i podzespołów (należy wycenić wszystkie pozycje z załącznika "Opis przedmiotu zamówienia")
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie o figurowaniu na białej liście podatników VAT. Oświadczam, że dane do dotyczące Urzędu Skarbowego są właściwe oraz, że wykonawca wskazany powyżej, jest umieszczony na białej liście podatników VAT, co umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na konto numer: (Należy potwierdzić wpisując numer konta w rubryce obok)

Opis i specyfikacja:
Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup narzędzi i podzespołów
2. Termin wykonania zamówienia:
14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
3. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
100 % cena
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie z załączonym wzorem zamówienia
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone poprzez wypełnienie interaktywnego formularza poniżej.
5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
6) Wykonawcy składają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Cena netto + podatek VAT = cena brutto
b) Cena podana w formularzu musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
c) Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.
d) Obowiązująca stawka podatku VAT 23 %.
6. Zasady płatności:
Zgodnie z zamówieniem.
7. Opis procedury:
1) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania. Następnie Zamawiający zbada jedynie ofertę, która zostanie najwyżej oceniona.
2) Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonych dokumentów, poprawić omyłki rachunkowe, pisarskie, inne.
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, Zamawiający może zbadać kolejną ofertę.
4) Zamawiający przewiduje pisemne negocjowanie z wykonawcami cen i innych elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, zapewniając porównywalność złożonych ofert.
5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
6) Termin związania z ofertą: 21 dni od daty wskazanej do składania ofert.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
d) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.
9. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z agresją na Ukrainę
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego, za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
11. Zapoznanie się z treścią wzoru zamówienia
Wykonawca poprzez złożenie oferty oświadcza, że zapoznał się z treścią Wzoru zamówienia wraz z załącznikami, których postanowienia w pełni akceptuje.
W przypadku pytań:
• merytorycznych, należy skontaktować się z Zamawiającym poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 878 50 69
• związanych z obsługą platformy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Miasto Poznań


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się