Modernizacja sieci dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej w Gminie Maciejowice – etap II.

» Opis zapytania

Modernizacja sieci dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej w Gminie Maciejowice – etap II.
Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach:
1. Przebudowa ul. Rynek w miejscowości Maciejowice
2. Przebudowa ul. Niwa w miejscowości Maciejowice
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblin
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pasternik
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podłęż
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podoblin
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstolice
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polik
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strych
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróble-Wargocin
Zakres robót obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowa, zjazdy, chodnik, elementy ulic, pobocza, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia z kostki granitowej ciętej i płomieniowanej, roboty wykończeniowe, oznakowanie, roboty elektryczne, odwodnienie, nasadzenia roślin, nawodnienie, elementy małej architektury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej.
W związku z tym, że niniejsze postepowanie objęte jest dofinansowaniem ze Wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/8060/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i podlega zasadom wypłaty wynagrodzenia wskazanym we wstępnej promesie, o której mowa powyżej, Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot umowy w dwóch etapach:
Etap I – stan zaawansowania robót do 50% wartości całości inwestycji w terminie do 30 listopada 2024 r.,
Etap II - stan zaawansowania robót 100 % wartości całości inwestycji w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do …….. 2025 r.
W przypadku, gdy po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia skutkującego wyborem Wykonawcy robót Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyzna Zamawiającemu Promesy stanowiącej podstawę do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, nie będzie możliwe podpisanie umowy na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

08-480 Maciejowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Maciejowice
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się